ಎಸಿಡಿಟಿ’ಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಕಿಡ್ನಿ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾ

Wednesday 16 Nov 2016 2:35am
ಎಸಿಡಿಟಿ’ಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಕಿಡ್ನಿ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾ
 

ಎಸಿಡಿಟಿ ಮಾಮೂಲಿ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸಬಾರಾಂ ತಾಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಪಡ್, ಆತಂಕ್, ಚಿಡ್’ಚಿಡ್’ಪಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚಾನಾ. ವಕ್ತಾಂ ದುಕಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಗುಳಿಯೊ ಹಾಡ್ನ್ ಸೆವ್ತಾತ್.

ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ವಿನ: ಜರ್ ತುಮಿ ಗುಳಿಯೊ ಖಾತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್’ಚ್ ಜಾಗೆ ಜಾಯಾ. ಎಸಿಡಿಟಿ ಖಾತಿರ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗುಳಿಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕಿಡ್ನಿಚ್ಯೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೊ ಪಿಪಿಐ ಗುಳಿಯೊ ಸೆವ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತಾ.

ಹ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಸೆವ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ರಗ್ತಾಂತ್ಲೆಂ ಮೆಗ್ನೆಶಿಯಮ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ. ರಗ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಕಿಡ್ನಿ ವಯ್ರ್’ಯಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ವಿಣೆಂ ಗುಳಿಯೊ ಕಾಣ್ಘೆನಾಕಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.