ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್

Tuesday 15 Nov 2016 9:30am
ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್
 

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ದ್ವಾರಿಂ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವರ್ನಿಂ, ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚಿ 40% ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಜರ್ ತರ್ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ದ್ವಾರಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಮೊಟಿ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೊ ಸಂಸೊದ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಮೊಟ್ಯಾ ಆವಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಉಣಿಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಜೊನ್ ಹೊಪ್ಕಿನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ವೆಳಾರ್ ಆವಯಾಂಚಿ ಮೊಟಾಯ್, ಶಿಕಪ್, ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ಬೊಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚಡ್’ಲ್ಲಿ ಜಿವಾಚಿ ಮೊಟಾಯ್, ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಚೊ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಂಸೊದ್ಕಾರಾಂನಿ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್.

ನೊಯೆಲ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಕಾಲ್ ಹೊ ಸಂಸೊದ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.