ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಲಹಾ

Tuesday 15 Nov 2016 4:00am
ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಲಹಾ
 

ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಚಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ವಾಡತ್ತ್ ಯೆತಾತ್. ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಪಿಡಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ 29 ಸೆಕುಂದಾಂಕ್ ಏಕ್ ನವಿ ಕೇಸ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾ. ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ತನ್ ಸರ್ಜರಿ 90 ಠಕ್ಕೆ ಆಸಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಪಿಡಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಯೆನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆವ್ಯೆತ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಡಾವ್ಯೆತ್.

ಜೀವ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆಸಾಜಯ್: ಬಳಿಷ್ಟ್, ಫಿಟ್ ಆಸಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜೀವ್ ಘಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರೀ ಉರ್ತಾ. ಜಿವಾಚ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆನಾ.

ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಖಾಣ್: ವ್ಯಾಯಾಮಾ ನಂತರ್ ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ಜಯ್. ವಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ದವರುಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ. ರಾಂದ್ವಯ್, ಫಳ್ ವಸ್ತು ಖಾಯ್ಜಯ್. ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಡಾಯೆಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಬಳಾದಿಕ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್.

ಸ್ತನ್’ಪಾನ್: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತನ್ ಪಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಯ್ತಾ. ಸ್ತನ್ ಪಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿ ಆಂಗಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ. ಕುಡಿಚ್ಯೆ ಆಕರ್ಷಣ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಳ್ಶಾಂಕ್ ದೂದ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ದೂದ್ ದಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಾಡಾನಾಶೆಂ ಪಳೆತಾತ್.

ಧುಂವ್ರಾಪಾನ್ ಆನಿಂ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್: ಧುಂವ್ರಾಪಾನ್ ಆನಿಂ ಆಮಾಲ್ ಸೇವನ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾತಾ.

ಹಾರ್ಮೊನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಭೆಟಾ: ತುಮಿ ಹಾರ್ಮೊನ್ಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವಿಶಿಂ ದಾಕ್ತೆರಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಹಾರ್ಮೊನ್ಸಾಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಚಡ್ ಘೆನಾಕಾತ್.

ತವಳ್ ತವಳ್ ತಪಾಸ್ಣಿ: ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಾಫಿ ಆನಿಂ ಆಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತಪಾಸಣ್ ಲಾಭ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.