ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ಖಂಡಿತ್!

Friday 11 Nov 2016 12:59pm
ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ಖಂಡಿತ್!
 

ಧುಂವೊರ್ ವೊಡ್ಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್’ಯಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪೆಕೆಟ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುರಂತ್ ತಿ ರಾವಯಾ. ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮರಣ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ.

ನವ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪೆಕೆಟ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್ತೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶ್ವಾಸಾಕೊಶಾಂತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಚಡುಣೆಂ 150 ರೂಪಾಂತರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಅನುವಂಶಿಯ್ ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಖಂಯ್.

ಧುಮ್ಟೆಚ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟಿಂತ್ 7,000’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ರಾಸಯನಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿಂ ತಾಂತುಂ 70 ಠಕ್ಕೆ ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಧುಮ್ಟೆ ಸೇವನಾ ವರ್ವಿಂ 6 ಮಿಲಿಯಾ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಶೋಧಕಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.