ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ಖಂಡಿತ್!

Friday 11 Nov 2016 11:59am
ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ಖಂಡಿತ್!
 

ಧುಂವೊರ್ ವೊಡ್ಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್’ಯಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪೆಕೆಟ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುರಂತ್ ತಿ ರಾವಯಾ. ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮರಣ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ.

ನವ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪೆಕೆಟ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್ತೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶ್ವಾಸಾಕೊಶಾಂತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಚಡುಣೆಂ 150 ರೂಪಾಂತರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಅನುವಂಶಿಯ್ ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಖಂಯ್.

ಧುಮ್ಟೆಚ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟಿಂತ್ 7,000’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ರಾಸಯನಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿಂ ತಾಂತುಂ 70 ಠಕ್ಕೆ ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಧುಮ್ಟೆ ಸೇವನಾ ವರ್ವಿಂ 6 ಮಿಲಿಯಾ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಶೋಧಕಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

2015'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾಂ

2015'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾಂ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಖಂಚೊಯಿ ದೇಶ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧುಮ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್ ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾರ್ಯರುಪಾಕ್ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಧುಮ್ಟಿ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ದೇಶ್ ಮ್ಹಣ್...

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೇವನ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೇವನ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಯಾನಿಕಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಖಬಾರ್ ಏಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಆನಿ ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಏಕ್ ಕಳಿತ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.