ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂ!

Wednesday 9 Nov 2016 6:00am
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂ!
 

ವಾತಾವರಣ್ ಬದಲ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ತಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್’ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾತ್. ಪೂಣ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಗುಳಿಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಬರ್ಯ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾ.

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಇನ್’ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಲಾಗಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿಂಚ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾತ್, ತೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್.

ತಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತು ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ.

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೈರಸಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಳೊ ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್’ಯಿ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ದೀನಾಕಾತ್. ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ದಾಖಯಾ.

ತಶೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚಿಂ ವಕ್ತಾಂ ದಿಯಾ. ತಾಂತು ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಉರ್ತಾ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಬಸ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 15 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಬಸ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 15 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಶಾಳಾ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಟ್ರಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 15’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಇಟುವ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಲಿಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಶಾಳಾ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆಚ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ರೆಂವೆನ್ ಭರ್ಲೆಲಿ ಲೊರಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲಿ. ತಾಂತುಂ 15 ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಆನಿಂ 30’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್...

ವಿದೇಶಿ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಜಾಗೊ ನಾಂ!

ವಿದೇಶಿ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಜಾಗೊ ನಾಂ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವಿದೇಶಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯಿ ಚಡ್ತಾ. ಲೆಖಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆತಾಂ 2,00,000 ವಯ್ರ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ನಜೊ...

ಐಸಿಸ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿತಾತ್

ಐಸಿಸ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿತಾತ್

ಐಸಿಸ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ತರ್ಭೆತಿ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗೆ ನೀಜ್ ಖೈದ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಖೈದ್ ಜಾಲಾ. ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಎಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ 9-13 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗನ್ ದೀವ್ನ್ ಐಸಿಸ್ ಅಸಲಿ ತರ್ಭೆತಿ ದಿತಾತ್...

ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ

ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ

ಪುಣೆ ಶಹರಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಪ್ರದೀಪಾಕ್ ಕೇವಲ್ 11 ವರ್ಸಾಂ. ದೊಗಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪುಣೆ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಚಡವ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಧಿಕ್ಕಾರ್ಸಿನಾಕಾತ್: ಡಾ| ಜಯಶ್ರೀ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಧಿಕ್ಕಾರ್ಸಿನಾಕಾತ್: ಡಾ| ಜಯಶ್ರೀ

’ಭಾಸ್ ಖಂಚಿಯಿ ಶಿಕಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಭಾಷೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಸರ್ನಾಕಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನೊ ತುಮ್ಚಿ ಆಶಾ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾ. ಆನಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂನೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಧಿಕ್ಕಾರ್ಸಿನಾಕಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವನಾಂಕ್...

ಚಿಕನಾಚಿ ಕಡಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಚಿಕನಾಚಿ ಕಡಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಚಿಕನಾಚಿ ಕಡಿ ಸಗ್ಳಿ ಫುಟೊನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಪತಿಣ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಇರಾರಾಯೆನ್ ಅಮಾಲಿ ಪತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಕರಾಳ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬೀರೇಶ್ವರ ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ...

ನಿದ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಅಪಾಯ್!

ನಿದ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಅಪಾಯ್!

ಆತಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕ್ರೇಜ್. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಖೆಳೊನ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಳವ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಶೆತಾತ್ ಆನಿ ಜರಿತರೀ ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಗಯಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪಾಯ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರುಲ್ಲಿ ಭುತಿ...

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್: ಡಾ| ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್: ಡಾ| ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ವಿವಿಧ್ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆನಿಂ ತಾಂಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಚ್ ಪಾರ್ಕಿಜಯ್ ಆನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಲ್ಮ್’ದಾತಾರಾ ಆನಿಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಕರಿಜಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಮುಕಾರುಂಕ್...

ಚಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಚಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಹ್ಯಾಚ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊಂತ್ ಚಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ದೋನ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೊಟಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಗುಳೆ ಘಾಲೆ. ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಗಡೀಸ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಳಾ ಸಂಪವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಗ್ಣೆಂ ದ್ವಾರಾಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೀವ್ನ್ ಹಿಂಸಾ!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಗ್ಣೆಂ ದ್ವಾರಾಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೀವ್ನ್ ಹಿಂಸಾ!

ಸಮಾಜ್’ವಾದಿ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಎಹ್‌ಸಾನ್‌ ಕುರೇಶಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕುರೇಶಿ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಚೊರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಗ್ಣೆ ದ್ವಾರಾಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನಾಂ ದೀವ್ನ್ ಹಿಂಸಾ...

ಭುರ್ಗಿಂ ಶಾಳೆಕ್ ವೆಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್, ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರೈಲಾಂಚ್ಯಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಗೊನ್ ವೆತಾತ್!

ಭುರ್ಗಿಂ ಶಾಳೆಕ್ ವೆಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್, ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರೈಲಾಂಚ್ಯಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಗೊನ್ ವೆತಾತ್!

ಜಮ್ಶೇಡ್’ಪುರ್ ಥಾವ್ನ್ 60 ಕಿ.ಮಿ ಪಯ್ಸ್ ದಾಲಭೂಮಗಢ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ತಾ. ಹೆಣೆಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಾಳೆಕ್ ವೆಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರೈಲಾಂಚ್ಯಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಗೊನ್ ವೆತಾತ್...

ಮದ್ರಾಸಾಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಚೈನಿಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲೆಂ!

ಮದ್ರಾಸಾಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಚೈನಿಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲೆಂ!

ಆಪ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಮದ್ರಾಸಾಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಎಕಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಚೈನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಿರಾಜ್ ವಹಾಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆಪ್ಲಿಂ 7-10 ವರ್ಸಾಂ ಮದ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ (ತೆಗಾಂ) ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್...

ಭಾರತೀಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಕುಸ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್!

ಭಾರತೀಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಕುಸ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್!

ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭಾರತಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಪ್ರೂಬ್ ದೃಶ್ಯ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪಾಂತ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಶಾಳಾಂತ್ ಕಾಕುಸ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾ. ಅಧ್ಯಯನ್ ಪ್ರವಾಸಾ ಖಾತಿರ್...

ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ತಾ!

ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ತಾ!

ಹ್ಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಭೋವ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್, ಟ್ಯಾಬ್ ಅಸಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ತಿಂ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಘಂಟೆಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪಾ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಖೆಳೊನ್ ಸಾಂಗಾತಾ...

ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂಚ್ ಉಣಿಂ!

ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂಚ್ ಉಣಿಂ!

ವಿಜ್ಮಿತ್ ತರೀ ಸತ್. ದೇಶಾಂತ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಜೆಚೆರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್...

ಕುಂದಾಪುರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ 8 ಜಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಕುಂದಾಪುರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ 8 ಜಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್, ಎಕಾ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾನಾಕ್ ಬಸ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ 8 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ರಾಸಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಒಮ್ನಿ ಕಾರಾಕ್, ಖಾಸ್ಗಿ ಬಸ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್...

ಸದಾಂ ನಿಸ್ಣಿಚೆರ್ ಪರ್ವತ್ ಚಡೊನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್ ಹಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ!

ಸದಾಂ ನಿಸ್ಣಿಚೆರ್ ಪರ್ವತ್ ಚಡೊನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್ ಹಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ!

ಹಿ ಖಬಾರ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಶಿಚುಯಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಪರ್ವತಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆಯಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಹೆಂ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ತಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ರಂಜಾನ್ ಉಪಾಸ್ ಕರಿನಾಯೆ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ರಂಜಾನ್ ಉಪಾಸ್ ಕರಿನಾಯೆ

ಸ್ಪೇನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ರಂಜಾನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಉಪಾಸ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ವಿವಾದ್ ಉಟ್ಲಾ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ರಾಗಾರ್...

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಚಾಲಕಾನ್ ಬಸ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಹುಲ್ಪೊಂಚೊ ವಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಂಣೆಂ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣ್...

ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! 49 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುಂಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಬ್ರಶ್!

ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! 49 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುಂಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಬ್ರಶ್!

ಅಂಗ್’ವಿಕಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ವ್ಹಸ್ತೆ ಶಾಳಾಂತ್ 49 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುಂಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಬ್ರಶ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮನ್ಶಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೊ ಆಯೋಗ್, ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹೆಚ್. ಎಲ್. ದತ್ತು ಹಾಂಣೆಂ...

ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವರ್ವಿಂ ದಿಸಾಕ್ 50 ಭುರ್ಗಿಂ ಮೊರ್ತಾತ್

ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವರ್ವಿಂ ದಿಸಾಕ್ 50 ಭುರ್ಗಿಂ ಮೊರ್ತಾತ್

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವರ್ವಿಂ ಮೊರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡೊನ್’ಚ್ ವ್ಹೆತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾಕ್, ಭುರ್ಗಿಂಚ್ ಸುಮಾರ್ 50 ಜಣಾಂ ಮೊರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಕ್ ಅಶಿ ಪಿಡಾ ಕೀ, ತಿ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಕಳಾನಾ. ಆನಿ ಕಳ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತರ್ತಾ. ದುಡು ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್....

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಜಯ್ಲ್

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಜಯ್ಲ್

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಇಲ್ಲಿಶಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪಾಯ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್’ಲ್ಲಿ ಭುತಿ! ಹೊ ಆಧುನಿಕ್ ಯುಗ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘರಾ ವಯ್ರ್ ಘರಾಂ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ಥೊಡಿಂ 10, 15 ಮಾಳಿಯಾಂಚಿಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವಸ್ತೆ....

ದುಸ್ಮಾನಾಕ್’ಯಿ ನಾಕಾ ಹಿ ದೂಖ್!

ದುಸ್ಮಾನಾಕ್’ಯಿ ನಾಕಾ ಹಿ ದೂಖ್!

ಫೋಟೊಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಕಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ತುಮಿಂ, ತಿಂ ಕಾಂಯ್ 60-70 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್, ಹಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಖೊ ಬಸ್ತಲೊ...

ಭುರ್ಗಿಂ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ…?

ಭುರ್ಗಿಂ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ…?

ಫಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಫಟ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಯೆತಾ. ಚೂಕ್ ಲಿಪೊಂವ್ಕ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಹೆಂ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಹೆಂ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಷ್ಟ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ವೀರತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪರ್ಗಟ್

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ವೀರತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪರ್ಗಟ್

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನವೆಂಬರ್ 14 ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ, ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ...

ಆಘಾತಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಹೊ; ಆತಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಚವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಚ್ಚ್ ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್ !

ಆಘಾತಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಹೊ; ಆತಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಚವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಚ್ಚ್ ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್ !

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್-ವ್ಹಡ್ ಶ್ಹಹರಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಡ್’ಶಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನೆಂನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸೊನ್ ಸರಾಸರ್ 14 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಚ್ಚ್ ಪಯ್ಲೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜೊಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಘಾತಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾ! ಮೆಟ್ರೊ ಶ್ಹಹರಾಂ ಸೆರ್ವೊನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ 20 ಶ್ಹಹರಾಂನಿ 13 ಥಾವ್ನ್ 19 ವರ್ಸಾಂ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.