ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂ!

Wednesday 9 Nov 2016 7:00am
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂ!
 

ವಾತಾವರಣ್ ಬದಲ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ತಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್’ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾತ್. ಪೂಣ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಗುಳಿಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಬರ್ಯ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾ.

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಇನ್’ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಲಾಗಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿಂಚ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾತ್, ತೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್.

ತಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತು ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ.

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೈರಸಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಳೊ ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್’ಯಿ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ದೀನಾಕಾತ್. ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ದಾಖಯಾ.

ತಶೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚಿಂ ವಕ್ತಾಂ ದಿಯಾ. ತಾಂತು ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಉರ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.