ಭಾರತಾಂತ್ ಖೆವಾದಿಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆತಾತ್!

Monday 7 Nov 2016 6:49am
ಭಾರತಾಂತ್ ಖೆವಾದಿಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆತಾತ್!
 

ಭಾರತಿಯಾಂನಿ ಭಿಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸಲಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಭಾಗಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಖೆವಾದಿಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ವಾಡೊನ್’ಚ್ ಯೆತಾತ್ ಖಂಯ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಖೆವಾದಿ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 2015’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ 2 ಲಾಖ್ ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಆನಿಂ 2015’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಹೊ ಸಂಖೊ ದೊಡ್ತೊ ಜಾಲಾ ಖಂಯ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 4.80 ಹಜಾರ್ ಖೆವಾದಿಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾತ್.

ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ 27 ಠಕ್ಕೆ ಖೆವಾದಿಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್. ಖೆವಾದ್ ಏಕ್ ಭಯಾನಕ್ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ್ ರೋಗ್ ಜಾಲಾ. 2015 ವರ್ಸಾ 28 ಲಾಖ್ ಲೋಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಖೆವಾದಿಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್. 2014’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಂತ್ ಖೆವಾದಿ ವರ್ವಿಂ ಮೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ 1 ಕರೊಡ್ 4 ಲಾಖಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಖಂಯ್.

ವಿಶ್ವಚ್ಯಾ ಇತರ್ ದೇಶಾಂಕ್ ಲಾಗು ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಭಾರತಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ಲಾ. ಖೆವಾದಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಸಾ ತರೀ ಭಾರತಾಂತ್ 59 ಠಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮೆಳ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.