ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ತಾಂತಿಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ!

Sunday 6 Nov 2016 3:59am
ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ತಾಂತಿಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ!
 

ಚಡಾವತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಸೊಭಿತ್ ಆನಿಂ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಖಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಖಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ.

ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಸದಾಂ ಏಕ್ ತಾಂತಿಂ ಉಕಡ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ತಾನಾ ಖಾಯ್ಜಯ್. ತಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಖನಿಜ್, ವಿಟಾಮಿನ್ಸ್ ಆಸಾತ್. ಗರ್ಭಾಂತ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಭ್ರೂಣಾಕ್ ಹಾಚಿ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾ.

ಜರ್ತರ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಕ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೊಲ್ ಉಣೆಂ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಸಮಾ ಕರ್ತಾ. ಜರ್ತರ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತಿಯಾಚೊ ಹಳ್ದುವೊ ಬೋಳ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡವಳಿಕ್ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯೆ ಸತ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾತಾ.

ದೆಕುನ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ತಾಂತಿಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಲಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಯಾ; 50,000 ರುಪಯ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ!

ಲಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಯಾ; 50,000 ರುಪಯ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ!

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಲಿಂಗಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭ್’ಪಾತಾಂಕ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್, ಲಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಂ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 50,000 ರುಪಯ್ ಇನಾಮ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಘರಾಂತ್’ಚ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕರ್ಯೆತಾ!

ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಘರಾಂತ್’ಚ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕರ್ಯೆತಾ!

ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭ್ರೂಣಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಚೊನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡಾಶಿ ನಾ. ಕಾರಣ್ ಪೊಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಯಾನಿಕಾಂನಿ ಏಕ್ ನವೆಂ ಉಪಕರಣ್...

ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಭಪಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆಯಾ

ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಭಪಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆಯಾ

ಪ್ರಕೃತೆನ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆವಯ್ಪಣ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಆವಯ್ಕ್ ದಾಧೊಶಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಮಧುರ್ ಅನ್ಭೋಗ್. ಹೆಂ ದೆಣೆಂ ತಿಣೆಂ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಸಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆವಯ್ಕ್ ಅಪಾಯ್...

ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಟಿನೇಜ್ ಗರ್ಭ್’ಧಾರಣ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪಿಡಾ ಜಾಲ್ಯಾ!

ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಟಿನೇಜ್ ಗರ್ಭ್’ಧಾರಣ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪಿಡಾ ಜಾಲ್ಯಾ!

ಆಯ್ಚೆಂ ಯುವಜನಾಂಗ್ ಸರ್ವಯ್ ವಾಟಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ. ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಚಾರಾಂತ್’ಯಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸೊನ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಗ್ಳೆ ಅನುಭವ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಉತ್ತೀಮ್ ಭವಿಶ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ವೆಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್...

ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನ್ಹಾಯ್ನಾಯೆ?

ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನ್ಹಾಯ್ನಾಯೆ?

ವಾಲಿಚೆರ್ ಏಕ್ ಫುಲ್ ಜಾಯ್, ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗೀತ್ ಆವಯ್ಪಣಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ತಿಳ್ಸಿತಾ. ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಹರ್ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಆವಯ್’ಪಣ್ ತಿಚೆಂ ಜೀವನ್ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಅನುಭವ್. ತರೀಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್...

25 ಥಾವ್ನ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಆವಯ್ಪಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ 40 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ದವರ್ತಾ

25 ಥಾವ್ನ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಆವಯ್ಪಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ 40 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ದವರ್ತಾ

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಆವಯ್ಪಣ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅನ್ಭೋಗ್. ಆವಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಅಧುರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಮಧೆಂ, ಖಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್...

ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಗುರ್ವಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಲಹಾ

ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಗುರ್ವಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಲಹಾ

ನವ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಜಾ ಮೆಳಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ರಜಾ ಮೆಳಾನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಸುಚನಾಂ ಪಾಳ್ಚಿಂ ಬರಿಂ.

ಒಲಿವ್ ತೇಲ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾತಾಗೀ

ಒಲಿವ್ ತೇಲ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಗೀ?

ಒಲಿವ್ ತೇಲ್ ತಾಂದು ಧುಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸೆಂವ್ಲೆಲ್ಯಾಂತ್ ನೋರ್ಮಲ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ. ಕೊಣೆಂ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತುಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊಂಕ್ ದೀನಾಕಾ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.