ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ತಾಂತಿಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ!

Sunday 6 Nov 2016 4:59am
ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ತಾಂತಿಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ!
 

ಚಡಾವತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಸೊಭಿತ್ ಆನಿಂ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಖಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಖಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ.

ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಸದಾಂ ಏಕ್ ತಾಂತಿಂ ಉಕಡ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ತಾನಾ ಖಾಯ್ಜಯ್. ತಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಖನಿಜ್, ವಿಟಾಮಿನ್ಸ್ ಆಸಾತ್. ಗರ್ಭಾಂತ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಭ್ರೂಣಾಕ್ ಹಾಚಿ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾ.

ಜರ್ತರ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಕ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೊಲ್ ಉಣೆಂ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಸಮಾ ಕರ್ತಾ. ಜರ್ತರ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತಿಯಾಚೊ ಹಳ್ದುವೊ ಬೋಳ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡವಳಿಕ್ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯೆ ಸತ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾತಾ.

ದೆಕುನ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ತಾಂತಿಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.