ನಿದ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಅಪಾಯ್!

Friday 4 Nov 2016 3:16am
ನಿದ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಅಪಾಯ್!
 

ಆತಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕ್ರೇಜ್. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಖೆಳೊನ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಳವ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಶೆತಾತ್ ಆನಿ ಜರಿತರೀ ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಗಯಾ. ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪಾಯ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರುಲ್ಲಿ ಭುತಿ.

ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಖೆಳ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಾ. ನಿದೆಚ್ಯೆ ತೊಂದ್ರೆ, ಜಿವಾಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಲಂಡನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಫ್ ವಿ.ವಿ’ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತಾಂಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗಡ್ತಾ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಣಿ ಜಾತಾ ಆನಿಂ ವಾಡವಳ್’ಯಿ ಉಣಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.