ಹ್ಯಾ ಬಿಯಾಂನಿ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ!

Thursday 3 Nov 2016 11:14am
ಹ್ಯಾ ಬಿಯಾಂನಿ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ!
 

ಫಳ್ ವಸ್ತು ಆನಿಂ ರಾಂದ್ವಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರಿ. ಜಿವಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪ್ರೊಟಿನ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ವ ಫಳ್ ವಸ್ತುಂಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ಉಡಯ್ತಾಂವ್. ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂ, ಹ್ಯಾ ಬಿಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ವಕ್ತಾಚ್ಯೆ ಗೂಣ್ ಆಸಾತ್, ಥೊಡ್ಯೊ ಬಿಯೊ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್.

ಕಾಳಿಂಗಾಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ಚಡಾವತ್ ಉಡಯ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯೊ ಬಿಯೊ ದುದಾಂತ್ ವ ಉದ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಉತ್ತಮ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂತು ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ.

ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ಪಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ, ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ಸುಖವ್ನ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ದವರಿಜಯ್. ಉದ್ಕಾಡೆ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಪಿಟೊ ಉದ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಉದ್ಕಾಡೆಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೂಣ್ ಜಾತಾತ್.

ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭಿಕ್ಣಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪೊಷಕಾಂಶ್ ಆಸಾತ್. ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್’ಯಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ರಾತಿಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜವ್ನ್ ದವರಿಜಯ್ ಆನಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಖಾಯ್ಜಯ್. ಜಿವಾಕ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ.

ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ದಾಳಿಂಬಾಚ್ಯೊ ಬಿಯೊಯಿ ಬರ್ಯ್ಯೊ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಾತಿಚಿ ಪಿಡಾಯಿ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ.

KD

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.