ರಾತಿಚೆಂ ಧಂಯ್ ಸೇವನ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್!

Monday 31 Oct 2016 11:09am
ರಾತಿಚೆಂ ಧಂಯ್ ಸೇವನ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್!
 

ಧಂಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೆವಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸಾ. ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೆವಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರೀ ಉರವ್ಯೆತ್.

ರಾತಿಚೆಂ ಧಂಯ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಾರಣ್ ರಾತಿಚೆಂ ಮನಿಸ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಿರಾನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿರ್ವಣೆಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. 

ಸಕಾಳಿಂ ನಿರಾಳ್ ಪೊಟಾಕ್ ಧಂಯ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಅತೀ ಉತ್ತಮ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ ಎಸಿಡಿಟಿ, ಹಾತಾಂ ಪಾಯಾಂಚ್ಯೊ ದುಕಿ, ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ತೊಂದ್ರೆ ಸಗ್ಳೆ ಗೂಣ್ ಜಾತಾತ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 250 ಗ್ರಾಮ್ ತರೀ ಧಂಯ್ ಸೆವಿಜಯ್. ಆಳ್ಶಿಪಣ್, ವಜನ್ ಚಡಾನಾ ಆನಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಿರ್ವಣ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಂಯಾಕ್ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಬಾರೀ ಬರೆಂ.

ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಂಯ್ ಸೆವಿನಾಕಾತ್. ರಾತಿಚೆಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಧಂಯಾಕ್ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸೆವಿನಾಕಾತ್. ಆಯುರ್ವೇದ್ ಪ್ರಕಾರ್ ರಾತಿಚೆಂ ಧಂಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.