ಕಿಡ್ನಿಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಳದ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ!

Tuesday 13 Sep 2016 4:49am
ಕಿಡ್ನಿಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಳದ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ!
 

ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಶೆಳ್ ವ ತಾಳೊ ದುಕಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೂದಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ದೂದ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ.

ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕೊಣಾಕ್ ಕಿಡ್ನಿಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸಾತ್ ತಾಂಣಿಂ ಹಳದ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ.

ಆಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಸಾಲಾಯುಕ್ತ್ ವಸ್ತು ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಆಲರ್ಜಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ದೂದ್ ಸೆವಿನಾಯೆ.

ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿ: ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಹಳದ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ. ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಭಾಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ.

ರಗಾತ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಳದ್ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಸೊಡಿಜಯ್.

ಸರ್ಜರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಳದ್ ವಾಪರಿನಾಯೆ. ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಘೆಟೆ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.