ದೂದ್ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್!

Monday 22 Aug 2016 4:33am
ದೂದ್ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್!
 

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಕಸಲಿಯ್ ಪಿಡಾ ಆಸೊಂದಿ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಯಾಗಜಿನಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್, ಆಂಗಾಂತ್ಲಿಂ ಹಾಡಾಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾತಾತ್ ಖಂಯ್. ಚಡ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. 20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ 61 ಹಜಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿ 45 ಹಜಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಹೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಹಿ ವರ್ದಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಡೈರಿಚಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಹಾಡಾಂಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಡ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ವರ್ವಿಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಚಡ್ ಹಾಡಾಂ ಮೊಡ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ವೆಗಿಂ ಮೊರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ದೂದಾಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಮೃತ್’ಯಿ ವೀಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅಧ್ಯಯನ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.