ಭಲಾಯ್ಕೆ ದಾಯ್ಜ್

ಜಿರ್ವಣೆಕ್ ಘರ್-ವಕ್ತಾಂ

ಜಿರ್ವಣೆಕ್ ಘರ್-ವಕ್ತಾಂ

ಸೆವ್ಲೆಲೆಂ ಖಾಣ್ ಜಿರ್ವಣ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಪಿಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಿರ್ವಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದೈಹಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೆರ್’ಯೀ ಅಸರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯುರ್ವೇದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಜೀರ್ಣೆಚಿ...

ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ!

ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ!

ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದುಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೊ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂನಿ ಜೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾ. ಸೋಭಿತ್, ಲಾಂಬ್, ಧವೊ ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದುಳ್ ಸೆವ್ತಾನಾ, ಪೊಟಾಚ್ಯಾಕೀ ಮತಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಬಿರಿಯಾನಿ, ಪುಲಾವ್ ಆನಿಂ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಹೊ....

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್

ಧವ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ಚರಾಬ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ವಜನ್ ದೆಂವಯ್ತಾ. ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ...

ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಬ್ರೆಡ್ಡಾಕ್ ತೂಪ್, ಲೊಣಿ ವ ಜಾಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಖಾತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹೊ ಬ್ರೆಡ್ ಬರೊ ನ್ಹಯ್. ಮೈದಾ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಬ್ರೆಡ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಪಾಡ್. ಧವೊ ಬ್ರೆಡ್ ಮೈದಾ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ಚೊ...

ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿಕ್ ಬರೆಂ

ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿಕ್ ಬರೆಂ

ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ದೂದಾಂತ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ್ ಸತ್ವ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಪ್ರೋಟಿನ್, ಪೊಟಾಶಿಯಮ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್...

ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಘುಟ್ ಆಸಾ

ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಘುಟ್ ಆಸಾ

ಆಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಮಸಾಲ್ಯಾಂತ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ತಾಂತು ತಾಂಬೆಂ ಆನಿಂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂಶ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾತ್. ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಆಲೆಂ ಜೀವ್ ಉಬಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿಂ...

ಚಡ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಪಾಡ್

ಚಡ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಪಾಡ್

ಲಾಖಾಂ ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದಿಸಾ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ರಾತಿಂ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ ವ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಡಾವತ್ ಕೊಣಾಕ್’ಯಿ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಕೊಫಿಯೆಚೆಂ ಸೇವನ್ ಮಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಮಿತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟ್...

ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ದೂಕ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ

ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ದೂಕ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಘಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಘರಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಘಾಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ರಗಾತ್ ವ್ಹೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಘರಾಚ್ ಪರಿಹಾರ್...

ಧರ್ಖಾಲಾಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

ಧರ್ಖಾಲಾಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಥೊಡಿಂ ಧರ್ಖಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ತಾಚ್ಯೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಘರಾಂತ್’ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ಧರ್ಖಾಲಾಕ್ ವೊಕಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಧರ್ಖಾಲಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ವೊಕ್ತಾಂ ಕೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಬರೆಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ...

ರಾತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೊಂಕ್ಲೆಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

ರಾತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೊಂಕ್ಲೆಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

ವಾತಾವರಣ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಶೆಳ್, ಖೊಂಕ್ಲಿ ಪುರಾ ಸುರು ಜಾತಾ. ಥೊಡೆ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ರಾತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನೀದ್ ಸಾರ್ಕಿ ಪಡಾನಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ದೂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂಯಿ ರಾತಿಂ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ವೊಕಾತ್ ಕರಾ ಆನಿಂ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದಾ...

15 ಕರೊಡ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್

15 ಕರೊಡ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್

ಮಾನಸಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆಪುಣ್ ಸೂಕ್ತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಸಾನಾಕಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಶಾತ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೊ ತಶೆಂ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ 15 ಕರೊಡ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಆಸಾತ್...

ಖಾಜುರ್ ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡಯ್ತಾ

ಖಾಜುರ್ ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡಯ್ತಾ

ಖಾಜುರ್ ಸಕ್ಕಡ್’ಯಿ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಖಾಂವ್ಕ್ ಬಾರೀ ರುಚಿಕ್ ತಸೊಚ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಈಜಿಪ್ತಾಚೊ ಲೋಕ್ ಖಾಜುರಾಚೊ ವೈನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ 30 ನಮುನ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಖಾಜುರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಖಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಖಾಜುರ್’ಯಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸೌದಿ ಆರೇಬಿಯಾ ತಶೆಂ...

ಆಲೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವೊಕಾತ್

ಆಲೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವೊಕಾತ್

ಆಲೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರೀ ಬರೆಂ. ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾತ್. ಮನ್ಶಾ ಜಿವಾಚಿ ಆನಿಂ ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಲೆಂ ಪರಿಣಾಮ್’ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಆಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪಾಂಚ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಆಸಾತ್. ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಜಿಂಜರೊಲ್ ಆಸಾ. ಆಲೆಂ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ವಕ್ತಾ ಗೂಣ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ

ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ

ಮತಿರ್ ಆಸೊನ್’ಚ್ ಗಾಡ್ ನಿದೆಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂಚ್ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ವೆಳಾರ್ ಜೀವ್ ಸಗ್ಳೊ ನವ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರ್ತಾ ಆನಿಂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸ್ಥಿತ್ಯೆಕ್ ವ್ಹೆತಾ. ಕಾರಣ್ ಮೆಂದ್ವಾಚಿಂ ಹುಮೆದ್ ಬೀಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಲ್ಫಾಕ್ ಬದಲ್ತಾತ್. ಮನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಧ್ಯಾನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಶಾಂತ್ ಸ್ಥಿತ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾ...

ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಹಿಶಾರ್ಯ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಫಾಯ್ದೆ

ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಹಿಶಾರ್ಯ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಫಾಯ್ದೆ

ಹವೊ ಬದಲ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜಾತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಿಡೆಕ್ ಗುಳಿಯೊ ಸೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಬರ್ಯ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಘರ್ಚೆಂ ವಕಾತ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ದೀನಾ. ಥೊಡಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಜೋಡ್ನ್ ದಿತಾ...

ನಿದೊಂಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಂದು ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಜಾತಾ!

ನಿದೊಂಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಂದು ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಜಾತಾ!

ವ್ಹಯ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಪುಷ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕೇವಲ್ ದೊಳೆ...

ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ!

ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ!

ದುದಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ದೂದ್ ಭಾರೀ ಬರೆಂ. ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಸ್ರೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂಯಿ ಆಸ್ತಾ. ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾನಾ ಖಂಚ್ಯೆಯಿ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ ಕಾರಣ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಿ...

ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬರ್!

ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬರ್!

ಪ್ರದ್ಯುಷನ್ ಕೇವಲ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಉದ್ಕಾಂತ್’ಯಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಜ್ಞ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ‘ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್’ ಹಾಂಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿಯಿ ದೂಷಿತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಆನಿಂ ಸಿಸೆಂಯಿ ಭರ್ನ್...

ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಯುವಕಾಂಚಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಾತಾ!

ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಯುವಕಾಂಚಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಾತಾ!

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಮುಟಿ ತಿತ್ಲೊ ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ದಬಾವ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚಿ ಮತ್ ಖುಷೆನ್ ಆನಿಂ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಂಶೋಧಕಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ನಿರಂತರ್ 8 ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಯುವಕಾಂ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸೊನ್...

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಂಯ್ ಫುಟ್ತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ವಕಾತ್

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಂಯ್ ಫುಟ್ತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ವಕಾತ್

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಂಯ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಟ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಫುಟೊನ್ ರಗಾತ್’ಯಿ ಯೆತಾ. ಹಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಪಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್, ತರೀ ಖಂಚ್ಯೆಯಿ ವಕಾತ್ ನಾಟ್ವಾನಾ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಘರ್ಚೆಂ ವಕಾತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಕ್ತಾ ವರ್ವಿಂ...

ಎಸಿಡಿಟಿ’ಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಕಿಡ್ನಿ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾ

ಎಸಿಡಿಟಿ’ಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಕಿಡ್ನಿ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾ

ಎಸಿಡಿಟಿ ಮಾಮೂಲಿ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸಬಾರಾಂ ತಾಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಪಡ್, ಆತಂಕ್, ಚಿಡ್’ಚಿಡ್’ಪಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿನ್...

ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್

ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ದ್ವಾರಿಂ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವರ್ನಿಂ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚಿ 40% ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಜರ್ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ...

ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಲಹಾ

ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಲಹಾ

ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಚಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ವಾಡತ್ತ್ ಯೆತಾತ್. ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಪಿಡಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ 29 ಸೆಕುಂದಾಂಕ್ ಏಕ್ ನವಿ ಕೇಸ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾ...

ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ಖಂಡಿತ್!

ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ಖಂಡಿತ್!

ಧುಂವೊರ್ ವೊಡ್ಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್’ಯಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪೆಕೆಟ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುರಂತ್ ತಿ ರಾವಯಾ. ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮರಣ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ನವ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ದಿಸಾಕ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂ!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂ!

ವಾತಾವರಣ್ ಬದಲ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ತಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್’ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಗುಳಿಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಬರ್ಯ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ...

ಭಾರತಾಂತ್ ಖೆವಾದಿಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆತಾತ್!

ಭಾರತಾಂತ್ ಖೆವಾದಿಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆತಾತ್!

ಭಾರತಿಯಾಂನಿ ಭಿಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸಲಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಭಾಗಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಖೆವಾದಿಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ವಾಡೊನ್’ಚ್ ಯೆತಾತ್ ಖಂಯ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಖೆವಾದಿ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 2015’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ 2 ಲಾಖ್ ವೀಸ್ ಹಜಾರ್...

ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ತಾಂತಿಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ!

ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ತಾಂತಿಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ!

ಚಡಾವತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಸೊಭಿತ್ ಆನಿಂ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಖಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಖಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಸದಾಂ ಏಕ್ ತಾಂತಿಂ ಉಕಡ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ...

ನಿದ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಅಪಾಯ್!

ನಿದ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಅಪಾಯ್!

ಆತಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕ್ರೇಜ್. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಖೆಳೊನ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಳವ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಶೆತಾತ್ ಆನಿ ಜರಿತರೀ ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಗಯಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪಾಯ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರುಲ್ಲಿ ಭುತಿ...

ಹ್ಯಾ ಬಿಯಾಂನಿ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ!

ಹ್ಯಾ ಬಿಯಾಂನಿ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ!

ಫಳ್ ವಸ್ತು ಆನಿಂ ರಾಂದ್ವಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರಿ. ಜಿವಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪ್ರೊಟಿನ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ವ ಫಳ್ ವಸ್ತುಂಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ಉಡಯ್ತಾಂವ್. ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂ, ಹ್ಯಾ ಬಿಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ವಕ್ತಾಚ್ಯೆ ಗೂಣ್ ಆಸಾತ್, ಥೊಡ್ಯೊ ಬಿಯೊ ವಜನ್...

ರಾತಿಚೆಂ ಧಂಯ್ ಸೇವನ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್!

ರಾತಿಚೆಂ ಧಂಯ್ ಸೇವನ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್!

ಧಂಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೆವಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸಾ. ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೆವಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರೀ ಉರವ್ಯೆತ್. ರಾತಿಚೆಂ ಧಂಯ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಾರಣ್ ರಾತಿಚೆಂ...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.