ಭಲಾಯ್ಕೆ ದಾಯ್ಜ್

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ದುಕ್ತಾಗೀ? ತರ್, ಹಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ!

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ದುಕ್ತಾಗೀ? ತರ್, ಹಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ!

ನಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಉಟ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಆಧಾರುನ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾ. ತುಮಿ ಉಲ್ಲಾಸ್’ಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ದೀಸ್ ಬರೊ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ....

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್  ಪಾಂಚ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವಾಟೊ

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವಾಟೊ

ಭಾರತ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಾಂಚ್ ಕರೊಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಸಾ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆರಾಮಾಯೆರ್....

ಮೀತ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್, ಸ್ಟೆರೊಯ್ಡಾಂ ವರ್ವಿಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ವಾಂಜ್ಡೆಂಪಣ್

ಮೀತ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್, ಸ್ಟೆರೊಯ್ಡಾಂ ವರ್ವಿಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ವಾಂಜ್ಡೆಂಪಣ್

ಮೀತ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಆನಿಂ ಸ್ಟೆರೊಯ್ಡ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂತಾನುತ್ಪತ್ತಿ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಐ.ವಿ.ಎಫ್ ತಜ್ಞಾನಿಂನಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ವಾಂಜ್ಡೆಂಪಣ್ ಚಡುಂಕ್ ಝೂಸ್ಪೆರ್ಮಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ,....

ವರ್ಸಾಕ್ 76,000 ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಸ್ತನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಬಲಿ!

ವರ್ಸಾಕ್ 76,000 ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಸ್ತನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಬಲಿ!

ವೆಳಾರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾರತಾಂತ್ 2020 ವೆಳಾರ್ ವರ್ಸಾಕ್ 76,000 ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಸ್ತನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆತಂಕಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಸಂಸೊದ್’ಕಾರಾಂನಿ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲಾ. ಸ್ತನಾಚೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ....

ತಾಂತಿಂ ಖಾತಲ್ಯಾಂನೊ, ಚತ್ರಾಯ್!

ತಾಂತಿಂ ಖಾತಲ್ಯಾಂನೊ, ಚತ್ರಾಯ್!

ತಾಂತಿಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನೊ ಹೆಂ ವಾಚಾ! ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಬಿಯೆಚ್ಯಾ ತಾಂತಿಂಯಾಂನಿ ಅಪಾಯ್ಕಾರಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯೆ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಮ್ಹಾರೆಕಾರ್. ಯುರೊಪಾಚ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತಿಂಯಾಂನಿ ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಕಾಳ್ ...

ಬೇಬಿ ಪೌಡರಾಚೆ ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೋಗ್

ಬೇಬಿ ಪೌಡರಾಚೆ ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೋಗ್

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪೌಡರ್ ಪರ್ಮಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ತೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕರ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿಯೀ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ವ್ಹಡಾಂನಿಯೀ ಹಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರುಂಯೆತಾ. ಹೆಂ ಮೊವಾಳ್ ಶಾಂಪೂ ಪರಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಖತಾಂ...

ಪಾಲಕ್ ಆನಿಂ ಆವೊಕಾಡೊಚೆಂ ಮಹತ್ವ್

ಪಾಲಕ್ ಆನಿಂ ಆವೊಕಾಡೊಚೆಂ ಮಹತ್ವ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಟಮಿನ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಆನಿಂ ಫಳಾಂನಿ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಲ್ಯೂಟೀನ್ (ತಾಂತ್ಯಾಚೊ ಹಳ್ದುವೊ ಲೋಳ್) ಭರಿತ್ ಆಹಾರ್ ಪಾಲಕ್ ಆನಿಂ ಆವೊಕಾಡೊಂತ್ ...

ಮೊಗಾ ಮೊಟಾಯ್?!

ಮೊಗಾ ಮೊಟಾಯ್?!

ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಚಡುನ್’ಚ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಮೋಗ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಮೊಟಾಯ್ ವಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಹಾಕಾ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ…

ಫುಡ್ ಪೊಯಿಸನ್? ಘರಾಂತ್'ಚ್ಚ್ ಆಸಾ ವಕತ್!

ಫುಡ್ ಪೊಯಿಸನ್? ಘರಾಂತ್'ಚ್ಚ್ ಆಸಾ ವಕತ್!

ತುಮ್ಕಾಂ ಫುಡ್ ಪೊಯಿಸನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವಕ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಹಿಂ ವಕ್ತಾಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ – ಆಲೆಂ: ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚಿ ಪಿಡಾ ಗುಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಲೆಂ ಫುಡ್ ಪೊಯಿಸನಿಂಗ್ ನಿವಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತುಮ್ಚಿ ಜಿರ್ವಣೆ ಸಕತ್...

ತಾಪ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚಾ!

ತಾಪ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚಾ!

ತಾಪ್ ಯೆತಾನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಹಿಂ ವಕ್ತಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ – * ದೋನ್ ಬೊಯ್ ಲೊಸುಣ್ ಸೊಲ್ನ್, ಧಾಡಾಯಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ಉದಕ್ ತಾಕಾ ಭರ್ಸುನ್ ಗೀಳ್ನ್ ಸೊಡಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಸ್ಣಿಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಪಸಂದ್...

ಜಿರ್ವಣೆಕ್ ಘರ್-ವಕ್ತಾಂ

ಜಿರ್ವಣೆಕ್ ಘರ್-ವಕ್ತಾಂ

ಸೆವ್ಲೆಲೆಂ ಖಾಣ್ ಜಿರ್ವಣ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಪಿಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಿರ್ವಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದೈಹಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೆರ್’ಯೀ ಅಸರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯುರ್ವೇದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಜೀರ್ಣೆಚಿ...

ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ!

ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ!

ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದುಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೊ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂನಿ ಜೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾ. ಸೋಭಿತ್, ಲಾಂಬ್, ಧವೊ ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದುಳ್ ಸೆವ್ತಾನಾ, ಪೊಟಾಚ್ಯಾಕೀ ಮತಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಬಿರಿಯಾನಿ, ಪುಲಾವ್ ಆನಿಂ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಹೊ....

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್

ಧವ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ಚರಾಬ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ವಜನ್ ದೆಂವಯ್ತಾ. ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ...

ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಬ್ರೆಡ್ಡಾಕ್ ತೂಪ್, ಲೊಣಿ ವ ಜಾಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಖಾತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹೊ ಬ್ರೆಡ್ ಬರೊ ನ್ಹಯ್. ಮೈದಾ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಬ್ರೆಡ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಪಾಡ್. ಧವೊ ಬ್ರೆಡ್ ಮೈದಾ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ಚೊ...

ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿಕ್ ಬರೆಂ

ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿಕ್ ಬರೆಂ

ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ದೂದಾಂತ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ್ ಸತ್ವ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಪ್ರೋಟಿನ್, ಪೊಟಾಶಿಯಮ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್...

ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಘುಟ್ ಆಸಾ

ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಘುಟ್ ಆಸಾ

ಆಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಮಸಾಲ್ಯಾಂತ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ತಾಂತು ತಾಂಬೆಂ ಆನಿಂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂಶ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾತ್. ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಆಲೆಂ ಜೀವ್ ಉಬಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿಂ...

ಚಡ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಪಾಡ್

ಚಡ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಪಾಡ್

ಲಾಖಾಂ ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದಿಸಾ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ರಾತಿಂ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ ವ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಡಾವತ್ ಕೊಣಾಕ್’ಯಿ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಕೊಫಿಯೆಚೆಂ ಸೇವನ್ ಮಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಮಿತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟ್...

ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ದೂಕ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ

ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ದೂಕ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಘಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಘರಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಘಾಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ರಗಾತ್ ವ್ಹೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಘರಾಚ್ ಪರಿಹಾರ್...

ಧರ್ಖಾಲಾಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

ಧರ್ಖಾಲಾಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಥೊಡಿಂ ಧರ್ಖಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ತಾಚ್ಯೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಘರಾಂತ್’ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ಧರ್ಖಾಲಾಕ್ ವೊಕಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಧರ್ಖಾಲಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ವೊಕ್ತಾಂ ಕೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಬರೆಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ...

ರಾತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೊಂಕ್ಲೆಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

ರಾತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೊಂಕ್ಲೆಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

ವಾತಾವರಣ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಶೆಳ್, ಖೊಂಕ್ಲಿ ಪುರಾ ಸುರು ಜಾತಾ. ಥೊಡೆ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ರಾತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನೀದ್ ಸಾರ್ಕಿ ಪಡಾನಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ದೂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂಯಿ ರಾತಿಂ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ವೊಕಾತ್ ಕರಾ ಆನಿಂ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದಾ...

15 ಕರೊಡ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್

15 ಕರೊಡ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್

ಮಾನಸಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆಪುಣ್ ಸೂಕ್ತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಸಾನಾಕಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಶಾತ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೊ ತಶೆಂ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ 15 ಕರೊಡ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಆಸಾತ್...

ಖಾಜುರ್ ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡಯ್ತಾ

ಖಾಜುರ್ ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡಯ್ತಾ

ಖಾಜುರ್ ಸಕ್ಕಡ್’ಯಿ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಖಾಂವ್ಕ್ ಬಾರೀ ರುಚಿಕ್ ತಸೊಚ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಈಜಿಪ್ತಾಚೊ ಲೋಕ್ ಖಾಜುರಾಚೊ ವೈನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ 30 ನಮುನ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಖಾಜುರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಖಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಖಾಜುರ್’ಯಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸೌದಿ ಆರೇಬಿಯಾ ತಶೆಂ...

ಆಲೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವೊಕಾತ್

ಆಲೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವೊಕಾತ್

ಆಲೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರೀ ಬರೆಂ. ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾತ್. ಮನ್ಶಾ ಜಿವಾಚಿ ಆನಿಂ ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಲೆಂ ಪರಿಣಾಮ್’ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಆಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪಾಂಚ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಆಸಾತ್. ಆಲ್ಯಾಂತ್ ಜಿಂಜರೊಲ್ ಆಸಾ. ಆಲೆಂ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ವಕ್ತಾ ಗೂಣ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ

ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ

ಮತಿರ್ ಆಸೊನ್’ಚ್ ಗಾಡ್ ನಿದೆಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂಚ್ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ವೆಳಾರ್ ಜೀವ್ ಸಗ್ಳೊ ನವ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರ್ತಾ ಆನಿಂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸ್ಥಿತ್ಯೆಕ್ ವ್ಹೆತಾ. ಕಾರಣ್ ಮೆಂದ್ವಾಚಿಂ ಹುಮೆದ್ ಬೀಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಲ್ಫಾಕ್ ಬದಲ್ತಾತ್. ಮನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಧ್ಯಾನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಶಾಂತ್ ಸ್ಥಿತ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾ...

ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಹಿಶಾರ್ಯ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಫಾಯ್ದೆ

ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಹಿಶಾರ್ಯ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಫಾಯ್ದೆ

ಹವೊ ಬದಲ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜಾತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಿಡೆಕ್ ಗುಳಿಯೊ ಸೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಬರ್ಯ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಘರ್ಚೆಂ ವಕಾತ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ದೀನಾ. ಥೊಡಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಜೋಡ್ನ್ ದಿತಾ...

ನಿದೊಂಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಂದು ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಜಾತಾ!

ನಿದೊಂಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಂದು ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಜಾತಾ!

ವ್ಹಯ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಪುಷ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕೇವಲ್ ದೊಳೆ...

ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ!

ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ!

ದುದಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ದೂದ್ ಭಾರೀ ಬರೆಂ. ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಸ್ರೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂಯಿ ಆಸ್ತಾ. ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾನಾ ಖಂಚ್ಯೆಯಿ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ ಕಾರಣ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಿ...

ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬರ್!

ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬರ್!

ಪ್ರದ್ಯುಷನ್ ಕೇವಲ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಉದ್ಕಾಂತ್’ಯಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಜ್ಞ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ‘ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್’ ಹಾಂಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿಯಿ ದೂಷಿತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಆನಿಂ ಸಿಸೆಂಯಿ ಭರ್ನ್...

ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಯುವಕಾಂಚಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಾತಾ!

ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಯುವಕಾಂಚಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಾತಾ!

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಮುಟಿ ತಿತ್ಲೊ ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ದಬಾವ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚಿ ಮತ್ ಖುಷೆನ್ ಆನಿಂ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಂಶೋಧಕಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ನಿರಂತರ್ 8 ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಯುವಕಾಂ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸೊನ್...

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಂಯ್ ಫುಟ್ತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ವಕಾತ್

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಂಯ್ ಫುಟ್ತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ವಕಾತ್

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಂಯ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಟ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಫುಟೊನ್ ರಗಾತ್’ಯಿ ಯೆತಾ. ಹಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಪಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್, ತರೀ ಖಂಚ್ಯೆಯಿ ವಕಾತ್ ನಾಟ್ವಾನಾ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಘರ್ಚೆಂ ವಕಾತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಕ್ತಾ ವರ್ವಿಂ...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.