ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಕಳೊ, ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಗಾಜೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೇರೊ!

Thursday 16 Jun 2016 8:17pm
Johnny Kammaje with Team Konkani News
File
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಕಳೊ, ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಗಾಜೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೇರೊ!
 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್-ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಮುಖಮಳ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸಾ. ತಾಚಿ ಮಿಲಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ನೀವ್ಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಷನ್ ಸೋನಾಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಹಾಸ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಆಮಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಸ್ತೂತ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾಂವ್.

ಸವಾಲ್ : ಬಾಯ್ ಸೋನಾಲ್, ಆಮ್ಚಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಜೆಂ ವಿಶಿಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್  ಥರಾನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸಾಂಗ್ಶಿಗೀ?

ಜವಾಬ್ : ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ಶೀದಾ, ಸಾದ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ದೊಗೀ ಜವ್ಳ್ಯೊ ಭಯ್ಣಿ ಆಸಾತ್; ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಹಾಂವ್ಚ್ ಘರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್. ಕಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಘರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ಗಿ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೊ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳಖ್. ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸೇಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂತರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಮೊಡಿಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರೆಸ್ಪೊಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಸವಾಲ್ : ತುಕಾ ಏಕ್ ನಟಿ ವ ಮೊಡೆಲ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದಾಳಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ?

ಜವಾಬ್ : ಹಾಂವ್ 14 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ತೆದಾಳಾ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗೌನಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯ್ಯೊ ಶೂಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಲಜ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ (ಹಾಸೊ). ತ್ಯಾ ಜಾಹೀರಾತಾಚೊ ಹೊರ್ಡಿಂಗ್ ಆತಾಂಯಿ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿತಚಿಂತಕಾನ್ ಹೆಂ ಪಳವ್ನ್, ‘ಸೋನಾಲ್ ಏಕ್ ಮೊಡೆಲ್ ಜಾತೆಲೆಂಮ್ಹಣ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಝನಾನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಿಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ 2013’ ಹಾಕಾ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ರ್ಯಾಂಪಾಚೆರ್ ಚಲ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಮಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ಮ್ಹಣ್ ಜಿಕ್ಲಿಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ಭರಿತ್.

ಸವಾಲ್ : ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ ಪುಣಿ?

ಜವಾಬ್ : ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಮರಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ತಾನಾ, ನಿಜಾಕೀ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಕಝನ್ ಆಚಾನಕ್ ಯೇವ್ನ್, ‘ಚಲ್ ತಯಾರ್ ಜಾಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಲುಬುಲಿ ಜಾಲಿಂ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಹೊಲ್ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಿಕಾ ಮುಕಾರ್ ರ್ಯಾಂಪಾಚೆರ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ!

ಸವಾಲ್ : ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಾಕ್ ಹೆಂ ಪುರಾ ಪಸಂದ್ ಆಸ್ಲೆಂ?

ಜವಾಬ್ : ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂಚ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲಾಂ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮಾಮ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಜೆದ್ನಾ ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಕಾರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ತೆದಾಳಾ ತಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊಬರ್ ಉಲಯ್ನಾ ಜಾಲಿ.

ಸವಾಲ್ : ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್?

ಜವಾಬ್ : ಮ್ಹಜೆಂ ಥಂಯ್ ಧೈರ್ ನಾತ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ನಟನ್ ಕರಿನ್ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಕುಟಾಮ್ ಚಿಂತಾಲೆ ಹೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕಾಪ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಜರ್ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಹಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಬಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಚುಕಯ್ಜಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಆಡಿಶನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ!

ಸವಾಲ್ : ತರ್ ತುಂ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಕ್ಕಿ?

ಜವಾಬ್ : ಹಾಂವ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಪಡ್ಲಿಂಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತುಳು’ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಬಳ್ ತಾಂತು ನಾ. ಎಕ್ಕಸಕಾ’ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆನಿ ತಾಂತು ಮ್ಹಾಕಾ ಪಂತಹ್ವನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಬಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಠಿಕೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಪಡ್ತಾ.

ಸವಾಲ್ : ಕೋಣ್ ತೆ ಮನಿಸ್?

ಜವಾಬ್ : ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾ ವಿಶಿಂ ಬರ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ ವಾಯ್ಟಾ ವಿಶಿಂಚ್ ಉಲೊಣೆ ಚಲ್ತಾ. ಹೆಂ ನಿಜಾಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತ್ಗೀಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಭಿಯೆಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಧೈರ್ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಕಸಕಾ’ ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆಂ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್  ಪಂಗ್ಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶೆನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ದೆವಾನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸವಾಲ್ : ತುಜೊ ರೋಲ್ ಮೊಡೆಲ್’ ಕೋಣ್?

ಜವಾಬ್ : ಮ್ಹಜಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಮ್ಹಜಿ ಆದರ್ಶಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಅನಾಥಾಲಯಾಂಕ್ಭೆಟ್ ದಿತಾಂ. ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಜಾತಾ ತ್ಯಾ ಪರಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಆನಿ ಕರ್ತಾಂ.

ಸವಾಲ್ : ತುಜ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ಜೀವನಾ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸಾಂಗ್ಶಿಗೀ?

ಜವಾಬ್ : ಕೊಲೆಜ್ ಜೀವನ್ ಏಕ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಅನುಭವ್. ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ವೃಂದ್ ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾಲೆ. ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಲೆಜ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ ತೆದಾಳಾ ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶೆನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಿಣ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಿತ್ರಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಎಕ್ಕಸಕಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿಂ ದೊಗಾಂ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಿಣ್ಯೊಯ್ ಆಸಾತ್.

ಸವಾಲ್ : ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಬರಿಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್?

ಜವಾಬ್ : ರೀಚೆಲ್ (Richel) ಆನಿ ಡ್ಯಾರನ್ (Darren) ಹಿಂ ದೊಗಾಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಸಾತ್.

ಸವಾಲ್ : ಮುಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಚಾ ಥರಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ತುಂ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್?

ಜವಾಬ್ : ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ ಆಶಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಾದಿ ಚಲಿಫಕತ್ ಸಾರಿ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ಭೊಂವಾರಿಚ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ರಿತಿಚೊ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾ. ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅಭಿಸಾರಿಕೆ’ ಏಕ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕೊಮೆಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ತಾಂತು ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ.

ಸವಾಲ್ : ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜಾ ಅನುಭವಾ ವಿಶಿಂ ಥೊಡೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ಗಿ?

ಜವಾಬ್ : ಜಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಹಾಂತ್ಲೆ ನಟ್ದಿರೆಕ್ತೊರ್ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೆ ತರ್ನಾಟೆ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಎಕ್ ಸಮಾನ್ ಆಸಾಂವ್. ತಾಂತು ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಾ. ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಆಮಿ ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಮಾಲ್ವಣಿಂತ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬರೆಂಚ್ ಹಿಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಗೌನ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾ ಧುರಿ ಭರ್ಲ್ಲಿ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ತೋಂಡ್ಯಿ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಂಪುಣ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಘಡಿತ್.

ಸವಾಲ್ : ಕನ್ನಡ ಆನಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಾಂಚಾ ನಟನಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಆಸಾ?

ಜವಾಬ್ : ಮ್ಹಾಕಾ ತಸಲೊ ಕಸಲೊಯಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀ ಬರಿಚ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ್ ಆನಿ ತುಳು ಸಮಾಸಮ್ ಎಕಾಚ್ ಲೈನಿರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಸವಾಲ್ : ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಚಾಯಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಆಫರ್ ಪುಣಿ ಆಯ್ಲಾಂ?

ಜವಾಬ್ : ವ್ಹಯ್ಏಕ್ ಆಫರ್ ಎದೊಳ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಮರಾಠಿ ಆನಿ ಎಕಾ ಗುಜ್ರಾತಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಂತು ಪಾಸ್ ಜಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಮಾಗಿರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಲೆಂ.

ಸವಾಲ್ : ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ತುಜೊ ಪಸಂದೆಚೊ ನಟ್ ಆನಿ ನಟಿ ಕೋಣ್?

ಜವಾಬ್ : ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

ಸವಾಲ್ : ಏಕ್ ತುಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್. ತುಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಬಾರೀಕ್ ಆನಿ ಫಿಟ್ ಆಸೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂತುಜೆಂ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಪುಣಿ…?

ಜವಾಬ್ : ನಾಮ್ಹಜಾ ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಖಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವೆಗಿಂ ಉಟೊನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಂ.

ಸವಾಲ್ : ತುಕಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಸಲೆಂಯಿ ಹವ್ಯಾಸ್ ಆಸಾತ್ಜಶೆಂ ಯೋಗ ಆನಿ ಆರೋಬಿಕ್ಸ್

ಜವಾಬ್ : ಹಾಂವ್ ಯೋಗ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾಯಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿಚ್ ದಶಾ ಆರೋಬಿಕ್ಸಾಚಿ.

ಸವಾಲ್ : ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತುಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್?

ಜವಾಬ್ : ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ದುಸ್ರೆಂಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭವಿಶ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚಾನಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಚಿಂತಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ಯಿ.

ಸವಾಲ್ : ‘2015 ಇಲಾಯ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಹಾಂತುಂ ತುಜೊ ಅನುಭವ್ ಕಸೊ?

ಜವಾಬ್ : ಏಕ್ ಬರೊ ಅನುಭವ್. ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಟ್ರಿಪ್ ದಿಲ್ಲಿಕ್. ಹಾಂವೆಂ ಥಂಯ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ದೇಶಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಬರೊಚ್ ಅನುಭವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ.

ಸವಾಲ್ : ಟಿವಿಚ್ಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪುಣಿ ಚಿಂತಾಯ್?

ಜವಾಬ್ : ನಾಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಛಾನ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪಳವ್ಯೆತ್.

ಸವಾಲ್ : ಆತಾಂ ತುಂ ಎಕ್ಲೆಂ ವ?

ಜವಾಬ್ : ವಯ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ!

ಸವಾಲ್ : ಮೊಡೆಲಿಗಾಂತ್ ಆನಿ ನಟನಾಂತ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ತುಜೊ ಸಂದೇಶ್?

ಜವಾಬ್ : ಸಬಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ರಿಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್ತಾಂತು ಮ್ಹಜಿಂ ಥೊಡಿಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಂಯಿ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಕೀತಾಂಕಾಂ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾಜಯ್. ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಬರಿಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಖಬ್ರೊ ವ ಠಿಕಾ ದೊನೀ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಜಯ್. ತರೀಪುಣ್ಆಜ್ ಮಸ್ತು ಬರಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ.

ಸವಾಲ್ : ಆಕ್ರೇಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತುಜೊ ಸಂದೇಶ್

ಜವಾಬ್ : ಹಾಂವ್ ಸದಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್.ಕೋಮ್ ಸೈಟ್ ಪಳೆತಾಂ. ಹೆರಾಂಕ್ಯಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.


Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.