‘ಮಾನ್ನ’ ಜೆವ್ಣಾಂಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್, ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸಂಗಿಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ!

Wednesday 13 Apr 2016 7:15pm
Naveen Kulshekar
File
‘ಮಾನ್ನ’ ಜೆವ್ಣಾಂಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್, ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸಂಗಿಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ!
 

ಆಮ್ಚಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥೆನ್ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ಜೆದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತೆಲೆ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಾನ್ನನಾಂವಾರ್, ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಜೆವಾಣ್ ವಾಂಟ್ತಾ ತೊ, ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ.

ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕಾಸರ್ಗೋಡಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ 250 ಜಣಾಂಕ್ ಆನಿ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಅಗೋಸ್ತ್ 14 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹರ್ ದಿಸಾ ಸುಮಾರ್, 700 ಜಣಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಜೆವಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿ ಸೆವಾ ದಿತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕಾಚಿ ವಳಖ್ ಆಮ್ಚಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ "ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್ತರ್ಫೆನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಲೇಖಕ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ನಟ್ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಂಣೆಂ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭೆಟೆಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ತಾಂವ್.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ದೇವ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್ ತುಕಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್.

ಜೋಸೆಫ್ : ದೇವ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ತುಕಾಯಿ.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ತುಜೆ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಹೆರಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂತುಜಿ ಮಟ್ವಿ ವಳಖ್ ಆನಿ ತುಂವೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಝಳಕ್ ಆಮ್ಚಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

ಜೋಸೆಫ್ : ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ತುಜೊ ಜಲ್ಮಾ ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್?

ಜೋಸೆಫ್ : ಕಾಸರ್ಗೊಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಬೆಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೀತಾಂಗೋಳಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ತುಜಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್?

ಜೋಸೆಫ್ : ದೆವಾದೀನ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ತುಮ್ಚೆ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ವೃತ್ತಿ?

ಜೋಸೆಫ್ : ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲಾಂಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಸ್ ಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವತಾಚಿ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲಯ್ತಾಲೊಂ.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ತುಮ್ಚೆ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್

ಜೋಸೆಫ್ : ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬರ್ಯ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಪತಿಣ್ ಒಲಿವಿಯಾವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ ಜೊಸ್ಲಿಯಾ ಬಿ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ. ದುಸ್ರೊಚೆರ್ಕೊ ಜೊವೀಯಲ್ 9 ವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ತಲಪಾಡಿ ಕುಂಜತ್ತೂರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಂವ್.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ತುಕಾ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ

ಜೋಸೆಫ್ : ಆಮ್ಚೊ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್!

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ತುಮ್ಚಿ ಘರ್ಚಿಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿತುವೆಂ ಕರ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಘರ್ಚಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾಘರ್ಚಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೋಣ್ ತುಜ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವುರ್ತಾತ್?

ಜೋಸೆಫ್ : ಪಯ್ಲೆಂ ಘರ್ಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಉಳ್ಟೆಂ ಘರ್ಚಿಂ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಎಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾಂವ್.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಭೊಂವ್ಚಾಂಕ್ಘರ್ ಸೊಡುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುವೆಂತಾಂಕಾಂ ತುಮ್ಚಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ವರ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಡ್ಲಾಂ ತರ್ತೇ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ಕಶೆಂ?

ಜೋಸೆಫ್ : ಚಡಾವತ್ಜೇ ಕೋಣ್ ಭುಖೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಖಾತಾತ್ ತೇಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕಿಯೆತಾ - ತೇ ನಿಜಾಕಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾಂವ್ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿವಯ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಚಲೊನ್ ತೆಂಯಿ ಆಮ್ಚೆ ಪರಿಂಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ತೇ ಬರೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ತೇ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಜಾಣಾ ಜಾತಾಂವ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂಘರಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫೋಟೊ ಸವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರವ್ನ್ ತಿಳ್ಸಿತಾಂವ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾಂವ್. ಜಾಯ್ತಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ವ್ಹಡಾ ಖುಶೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾತ್! ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ 107 ಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ತಾಂತು ದೋಗ್ ಜಣ್ ನೇಪಾಳಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ತುವೆಂ ಹ್ಯಾ ಥರಾಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾನಾಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುಣಿ ಅಡ್ಕಳಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ಗೀ?

ಜೋಸೆಫ್ : ವ್ಹಯ್ ಅಡ್ಕಳಿ ಸಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಉಣ್ಯಾರ್ 14 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಿ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯೊ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸೆಜಾರಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಸೊಮಿಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ಆನಿ ತಾಚೆಚ್ ಕುರ್ಪೆನ್ ದೋನ್ ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ 11,000 ಚದರ್ ಫಿಟಿಚೆಂ `ಸ್ನೇಹಾಲಯಾ’  ಘರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ! ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ 98 ದಾದ್ಲೆ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹೊ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಘರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ಮನಾಚ್ಯಾ ದಾನಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ತುಮಿ  ಕರ್ಚಾ ಸಮಾಜ್  ಸೆವೆಕ್ಸಬಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಕುಮೊಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಗಿಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಚಾ ರುಪಾನ್?

ಜೋಸೆಫ್ : ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ! ಹಾತಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ 22 ಜಣ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸಾತ್. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ 4.5 ಲಾಖ್ ಜಾತಾ. ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಗಾರಾಂಚ್ಯಾಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ತಾ. ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾಚ್ ವಿವಿಧ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರಿ ಕುಮೊಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚೊ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಪಾವೊ ಕರಯ್ತಾ! ತಾಕಾ ಜಾಂವ್ ಅರ್ಗಾಂ.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ತುಮ್ಚೆ ಆಶ್ರಮ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಾಚ್ಯಾ ಪಾವುರಾಂತ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಗೀ ಯಾ ಥಂಯ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾಆಶ್ರಮಾಚೊ ಜಾಗೊ ಪುಣೀ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳಾ?

ಜೋಸೆಫ್ : ನಾ. ಹೊ ಜಾಗೊ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರೆಂಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಎಕ್ ಸಂಗತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ಖಂಚಾಯಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಗೂಣ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸ ಮಹಿನೆ ರಾವವ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿತಾಂವ್ ಆನಿ ಬರೆ ಜಾತಚ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಚೆ ತಾಂಕಿ ಪ್ರಮಾಣೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಗೋಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಜೆವಾಣ್ ದಿತಾಯ್. ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?

ಜೋಸೆಫ್ : ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಪೀವನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಟಾಕ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಗತ್ ನಾ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂಚ್ ಜೆವಾಣ್ ವಾಂಟುನ್ ಜೆವ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ಜೆಂವ್ಚಿ ಗತ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ್ಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೆವಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊಪುಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹಿ ಸವ್ಲಾತಾಯ್ ನಾ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಹಿತೈಶಿಂ ಸವೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚೆ ಕರ್ನ್ ಜೆವಾಣ್ ದಿಂವ್ಚಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್’ ಹಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಶಾಸಕ್ ಶ್ರೀ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆವಾಣ್ ವರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ದೋನ್ ಟೆಂಪೊ ವ್ಯಾನಾಂ ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಅಬಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ದೇಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಸರ್ಗೊಡ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಜೆವಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾಸರ್ಗೊಡಾಂತ್ 250 ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 700 ಲೊಕಾಕ್ಅಶೆಂ ಹರ್ ದಿಸಾ 950 ಜೆವ್ಣಾಂ ದಿತಾಂವ್.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸಮಾಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾಆಮ್ಚಾ ಲೊಕಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಶಿ?

ಜೋಸೆಫ್ : ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟ್. ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಆನಿ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾಪುಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ಬದ್ಲಾ ಹೆರ್ ಸಮಾಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಟ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣ್ ಧೈರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ಆನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ಅಶಿ ಬರಿಚ್ ಆಸಾ. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಕಡೆಂ ಬರೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಯ್ ಬರೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಜರ್ತರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕಿತೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾಯಿ ಸಯ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆ ಆಸಾತ್. ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿ/ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್ ವ ಫಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ವಚಾನಾಂತ್.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ತುಮ್ಚೆ ವಿಶಾಂತ್ 90% ಲೋಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ 10% ಲೋಕ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತಾಹಾಕಾ ತುಮ್ಚಿ ಕಿತೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ.

ಜೋಸೆಫ್ : ಜೆಜುಕ್ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ಯಿ ಲಾಭ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯಿ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ವಾಯ್ಟ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೆಜಾರ್ ನಾ ಬದ್ಲಾ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಭೆಟಯ್ತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊಚ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ : ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಕಾಂಯ್ ಸಂದೇಶ್?

ಜೋಸೆಫ್ : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಳ್ವೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಮ್ಚಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಧ್ಯಾನ್ ದೀಜಯ್. ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಆತಾಂ ಭುರ್ಗಿಂಚ್ ದಿಸಾನಾಂತ್. ತರ್ನಾಟೆ-ತರ್ನಾಟಿಂ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಅಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ಲೋಕ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿಚ್ ಮುಕಾರುನ್ ವಚಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಉರ್ಚೆನಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಲೊ ಇತ್ಲೊಚ್ ಕೀಕ್ರಿಸ್ತಿ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಬೆಳೆಂ ವಾಡೊಂದಿ. ಹೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂದೇಶ್.

ತಶೆಂಚ್ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಂಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ "ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್. ಕೊಮ್" ಹಾಂಕಾಯಿ ಹಾಂವ್ ಅಭಾರಿ.

ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನತಿ ಅಶಿ ಆಸಾ ಕೀಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಜೆವ್ಣಾಂಕ್/ಕಾಫ್ಯೆ ಫಳ್ಹಾರಾಕ್ ತುಮ್ಚೆಂಯಿ ಭಾಗಿದಾರ್ಪಣ್ ಮೆಳೊಂದಿ. ಖಂಚಾಯಿ ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವ ಕಾಫ್ಯೆ ಫಳ್ಹಾರಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಜೊಡ್ಯೆತಾ.

ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ : ಸ್ನೇಹಾಲಯಾ 09446547033, 9036451931

ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ! 

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.