ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು ನಾಟಕಾಂ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ ’ವಿಚಾರ್- ಉಚಾರ್ -2’ ಚೆರ್

Thursday 17 Mar 2016 7:22pm
Lenard Fernandes
File
ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು ನಾಟಕಾಂ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ ’ವಿಚಾರ್- ಉಚಾರ್ -2’ ಚೆರ್
 

ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಚೊ ಆತಾಂ ದುಬೈಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯ್ ನಟನಾವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು ನಾಟಕಾಂ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಚಾರ್- ಉಚಾರ್ -2’ ಚೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೊ ಆಸಾ.

ಲೆನಾರ್ಡ್: ದೀಪಕ್, ನಮಸ್ಕಾರ್! ವಿಚಾರ್-ಉಚಾರಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್!

ದೀಪಕ್: ನಮಸ್ಕಾರ್ ಲೆನ್ನು.

ಲೆನಾರ್ಡ್: ತುಕಾ ಕೆದ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕರ್ಯ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಗ್ಲೆಂ ? ತುಜ್ಯಾ ನಟನಾಕ್ inspiration ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಾಗಿ?

ದೀಪಕ್: ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಟನ್ ನಕಲ್ ಕರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಕರ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತುಳು ನಾಟಕಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ನ್ ತಿ ಉರ್ಬಾ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ದೇವ್ದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಹಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಯೆವ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ನಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಭಳ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗೆಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ದುಬೈ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿತ್ರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೊಜಾನ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೆಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ .

ಲೆನಾರ್ಡ್: ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ನಟನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ

ದೀಪಕ್: ತುಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಜೀವ್ ಭರ್ಚೆಂಚ್ ನಟನ್. ನಟನ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಮ್ಹಿನತೆಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಶೊಟ್-ಕಟ್ ಚಲ್ನಾಂ!

ಲೆನಾರ್ಡ್: ತುಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಕಾಂಯ್ ವಿವರಿಯೆತ್ ಗಿ?

ದೀಪಕ್: (ಹಾಸೊನ್) ಖಂಡಿತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ನಿರೆಲ್ ತುಳು ಪಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಶೊಕ್! ನಟನ್ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರೆಲ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಿಮಿಯರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ದುಖಾಃ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾತ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೊಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಶಿಲೊಣ್ಯಾಂಚೊ, ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆವ್ಹಾಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಲೆನಾರ್ಡ್: ಖಂಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ತುಕಾ ಖುಶಿ?

ದೀಪಕ್: ಲೆನ್ನುಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಸ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಲ್ಲೆ. ಪ್ರದೀಪಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ವಿವಿದ್ ಪಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್... ಮ್ಹಜೆಂ ಹಾಸ್ಯ್ ನಟನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾತಾಣಿಂ ತೆಂ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾವ್ಚೊ ಖಂಚೊಯಿ ಪಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಖುಶಿ.

ಲೆನಾರ್ಡ್: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂತ್ಯಾ ಪಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೆಶಕ್ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಹಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಗಿ?

ದೀಪಕ್: `ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೊಜಾನ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂತುಂ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೊಜಾನ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂ. ಫೈಟ್ಸ್ಹಾಸ್ಯ್ಮಸ್ತಿ ಆಸಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತಲೆಂ.

ಡೈರಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೊಜಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಹಾಸ್ಯ್ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಇನ್-ಬಿಲ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ. ನಾಟಕ್ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ದುಬೈ ಸ್ಪರ್ದೊರೆಡಿಯೊ ಸ್ಪೈಸರ್ ಚಲ್ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ದೊಗಾಂಚೆಂ `ರಿಚ್ಚಾ-ಪೆಚ್ಚಾ’ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂನಾಟ್ಕುಳೆ... ಅಶೆಂ ಆಮಿ ದೊಗೀ ಸುಮಾರ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸಾಂವ್.  ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ತಾಲೆಂತ್ವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಕಾ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್.

ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಂತ್ ಆಸೊನ್ಕೊಂಕಣಿ ಖಾತಿರ್ ಬರೆಂ ಕರಾಸದಾಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ವಚಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಉದಾರ್ ಮನಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯೆದೊಳ್ಚ್ ತುಳು ಪಿಲ್ಮ್ ತಾಣಿಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಫಿಲ್ಮ್ ತಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಹಾಕಾ ಮೊಟೊ ಪ್ರೊತ್ಸಹ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಲೆನಾರ್ಡ್: ನಟನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಕಾಂಯ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಆಸಾಗಿ?

ದೀಪಕ್: ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ಚ್ಚ್ ದೋನ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಪ್ರೊಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಾಣಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಯೆದೊಳ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾ (ದುಬೈ) ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲೆ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಮೊಟೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದಾ-ಬಾರಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ರೊಷ್ನಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆನಿ ಅರೂಷ್ ಹಾಣಿಂ ಕುಟಾಮ್ ಬರೆಂ ಸಾಂಬಳ್ಣ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.... ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ನಟನ್ ಮುಕಾರ್ಸಿತಾಂ. ಯೆದೊಳ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

ಲೆನಾರ್ಡ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?

ದೀಪಕ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ತಿ ಆವಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ... ತಿ ರಗ್ತಾಂತ್ಚ್ ಆಸಾ. ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕೀ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಸುಡಾಳ್ ಕೊಂಕಣಿ ತಿಂ ಉಲಾಯ್ತಾತ್.

ಲೆನಾರ್ಡ್: ಮುಕ್ಲೊ ಜಲ್ಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಯ್ ?

ದೀಪಕ್: ಮುಕ್ಲೊ ಜಲ್ಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ಚ್ ಆಶೆತಾಂ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ನಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ನ್ಹಯ್ಬಗಾರ್ ದೇವಾ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕೀ ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ನಟ್ ಜಾವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಪಾವೊ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್! ನಟನಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾವ್ಯೆತಾ ನ್ಹಂಯ್ಗಿದಾಕ್ತೆರ್ ಲೊಯಾರ್ಇಂಜಿನಿಯರ್ಪೋಲಿಸ್ ಸಗ್ಳೆಂ... ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ!

ಲೆನಾರ್ಡ್: ತುಳು ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಶಿ ಜಾಲಿ?

ದೀಪಕ್:  ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ದೊಗಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ಜೆ. ತೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಹಾಂವೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊನಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಶೋಧನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ರಂಜಿತ್ ಬಜ್ಪೆ.

ದೊನೀ ಪಿಲ್ಮಾಚೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಶೋಧನ್ ಪ್ರಸಾದ್ಹೆ ಮ್ಹಕಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಒಳ್ಕಾತಾಂ. ಪತ್ರಿಕೊದ್ಯಾಮಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊತ್ಸಹ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ.  ಶೋಧನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊನೀ ತುಳು ಪಿಲ್ಮಾಚೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಕಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯಚ್ ನಾ.

ರಂಜಿತ್ ಬಜ್ಪೆ ಹಾಂವೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ತುಳು ಪಿಲ್ಮಾಚೆ ನಿರ್ದೆಶಕ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನಿರೆಲ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೀಡ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹಿಂ ದೊನೀಂ ಪಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತುಳು ಪಿಲ್ಮಾಚೊ ಸುಪಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ `ದಂಡ್’ ತುಳು ಪಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಲೆನಾರ್ಡ್: ಹ್ಯಾ ಫೀಲ್ಡಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಕಸಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿಜೆ?

ದೀಪಕ್: ಹ್ಯಾ ಫೀಲ್ಡಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾ ವಿಶಿಂ ಮೊಸ್ತು ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿಜೆ. ಸತ್ ಸಾಂಗಿಜೆ ತರ್ ಹೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ನಟಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪೊಲಿಶ್ ಕರ್ಯಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. Practice, practice, practice. Nothing else! ಸಂಭಾಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಳ್ಯಾಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ಭಾಷೆಚಿ ಸುಡಾಳಾಯ್ಕಲೆಂತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಮೊಸ್ತು ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಲೆನಾರ್ಡ್: ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೀವಾನಾಂತ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಬದ್ಲವಾಣ್ ಭೊಗ್ಲಾಂಗಿ ?

ದೀಪಕ್: ಲೆನ್ನು ಮ್ಹಕಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಡಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತುಂ ಒಳ್ಕತಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಪಯ್ಲೆಂ `ಉಜ್ವಾಡ್’ ಮಿಡಿಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ, `ತುಳು ಸಿರಿ’ ಮಿಡಿಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂಪೋಟೊಗ್ರಾಫಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ... ತಶೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ನಾ. ಹಾಂಲೊಕಾಚೊ ಮೋಗ್ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಮುಕಾರಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಪಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಾ. ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಖಂಚಿ ಮೂವಿ ಮ್ಹಣ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಯ್ತಲೊಂ.

ಲೆನಾರ್ಡ್: ವಿಚಾರ್-ಉಚಾರ್ ಹಾಂತುನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್?

ದೀಪಕ್: ಮಸ್ತು ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಲೆನ್ನು. ತುಮ್ಚೊ ಮಿಡಿಯಾಚೊ ಪಾಂಟಿಂಬೊ ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ನಟಾಂಕ್ ಮಸ್ತು ಗರ್ಜೆಚೊ. ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಅಶೆಂಚ್ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮುಕಾರುಂದಿ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಲೆನ್ನು.

ಲೆನಾರ್ಡ್: ದೀಪಕ್ಅಪ್ಲೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವೇಳ್ ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್.ಕೊಮ್ ಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತುಕಾ ನಟನಾಂತ್ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಅನಿ ಚಡ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂದಿಸಾಂಗಾತಾಂಚ್ ಸರ್ವ್ ವಾಟಾಂನಿ ತುಕಾ ಜಯ್ತ್ ಲಾಬೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊಂಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ತಾಲೆಂತ್ವಂತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಹಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ. ತೆನ್ನಾಂ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಸಲಾಂ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.