"ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ" ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಸಂಗಿಂ "ವಿಚಾರ್ ಉಚಾರ್-1"

Saturday 27 Feb 2016 3:37pm
Lenard Fernands
File
"ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ" ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಸಂಗಿಂ "ವಿಚಾರ್ ಉಚಾರ್-1"
 

"ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ" ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾಲಡ್ಕ

ಪ್ರದೀಪಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಶೆವೊಟಾ ತೆವ್ಶಿಂ ದೃಡ್ ಮನ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ವಾವುರ್ತಲೊ. ನಾಟಕಾನಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ಚಿ ತಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಪ್ರದೀಪ್, ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ತೊ ಬರ್ಫೂರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಬರೊವ್ನ್ ನಿರ್ದೆಶನ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರದೀಪ್, ಅತಾಂ "ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ" ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪುಡ್ಲಾದ್ ಫಿಲ್ಮಾಂವಿಶಿಂ, ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಡೊಟ್ ಕೊಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಚಾರ್ ಉಚಾರಾರ್ ಅಪ್ಲಿ ಬೊಗ್ಣಾಂ ವಾಂಟುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಆಸಾ.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ನಮಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದೀಪ್. ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಡೊಟ್ ಕೊಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಉಚಾರಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ .

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ: ನಮಸ್ಕಾರ್.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಪ್ರದೀಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಗಿ?

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ: (ಹಾಸೊನ್) ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್ ಖಂಡಿತ್.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ಖಂಯ್ಚೆ..?

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ: ಪಯ್ಲೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಏಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಶೂಟಿಂಗಾಚಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಸಾಂಧರ್ಭಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ ನ್ಹಂಯ್ ಮಧ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ಬೆಳ್ಮಣ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ಸನ್ನೀವೇಶ್ಕಡಲಕೆರೆ ಕಂಬ್ಳಾ ಗಾದ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕಠೀಣ್ ಮ್ಹಿನತೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾಚಾ ನಟನಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚೆ ಚಡ್ ಮಜೆಭರಿತ್..?

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ: ನಾಟಕ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಪ್ರಕಾರ್. ನಾಟಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಆನಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟನಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಮಜಾ ನಾಟಕ್ ನಟನಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರ್ ದೆಕುನ್ ಎಕಾ ತಕ್ಡೆರ್ ದವ್ರುನ್ ತುಕುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂತ್ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿರುಚ್ ಅಸಾ ದೆಕುನ್ ದೊನಾಂತೀ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮಜಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ಅಸಾ?

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ: ಆಮಿ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಉಣೆಂ. ಕೊರೊಡ್ ಯಾ ಲಾಕೊ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಾ ಮಾರ್ಕೆಟೆಕ್ ಹೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಜರೂರ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಮನಾಂತ್ ಧರುನ್ಮ್ಹಜಾ ಭಾಶೆಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಖಾಲ್ ಸಿನೆಮಾ ಥೀಯೇಟರಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಭವಿಶ್ಯ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಥಿಯೇಟರಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ನಿರಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಫಿಲ್ಮಾಚಾ ಕಾರ್ಭಾರ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಯುವಪಿಳ್ಗೆನ್ ಹೆಂ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಗೀ..?

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ: ಹೆರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಬರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ವಿರಾಮ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ.(ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಬದ್ಲೊಂಕೀ ಪುರೋ.ಎದೊಳ್ಚ್ಚ್ ತೀನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾತೇ ಅಸಾತ್) ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವೊನ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತ್ ವೃತ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: "ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ" ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾವಿಶಿಂ ವಿವರಣ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಗೀ..?

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಹೆಂ ಮೆಗಾ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಕನ್ನಡ,ತುಳು,ತಮಿಳ್ ಆನಿ ಮಳಯಾಳಂ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ವಿಶೇಸ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಚೆಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷಣ್ ಕಾಮ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಸವಾರಿ ಟು ಖ್ಯಾತೆಚಾ ಡಿ. ಶಶಿಕುಮಾರಚೆಂ ಛಾಯಗ್ರಹಣ್ ಆಸಾ. ಮಾಸ್ ಮಾದಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ನಿರ್ದೇಶಣ್ ಅಸಾ. ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ವಿನ್ನರ್ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ವನಿಲ್ ವೆಗಸಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲನ್ ಪದಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರಿಂ ಐಟಂ ಸೋಂಗ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಅನಿ ಏರ್ ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಚೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ತಮಿಳ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಡಿಕ್ಸನ್ ಹಾಣೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ರತೆಚೆಂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ. ಮಹಾನ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜೋನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಕಲಾಕರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅನಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕರಾಂನಿ ಹಾಂತುನ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಉಡ್ಪಿ ಭಾಗಾನಿಂ ತೀಸ್ ದಿಸಾನಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಸಂಪಯ್ಲಾಂ.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್..?

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ: ನಾಟಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೆ ಕೆದಳಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ತಾಯ್..?” ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ನಿರಂತರ್ ಸವಾಲಾಂ  ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಚಿಂತಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಅನಿ ನಟನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಸಕ್ತ್ ದೆಕುನ್ ಪೂರಕ್ ವೆದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಅಸ್ಲ್ಲಿ.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಾಗೀ..?

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ: ಸದ್ಧ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ "ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ" ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೆಕುನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾವಿಶಿಂ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಎದೊಳ್ಚ್ಚ್ ದೋಗ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ನವ್ಯಾಂ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಎದೊಳ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್..?

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ: ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ವರ್ತೊ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ನ್ ಹೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಾತಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷಣಾಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಮದ್ಘಾತ್ ಚಿರ್ತೀಕರಣ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಅನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಅಸಾ. ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಖಾಲ್ ಹರ್ ಸಂಧರ್ಭಾನಿಂ ಉದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಭಾಸಾನಿಂ ತೀನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲಾ. ಕಲಾಕರಾಂ ವಯ್ಲಿ ತಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಿ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ನಟನ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಗೀ ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚೆಂ..?

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ: ದೊನೀ ಸಮಾನ್. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂತ್ ಯೀ ಥಿರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಇತರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗಾ ವಿಶಿಂ..?

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ: ಎದೊಳ್ಚ್ ಉಚಾರುಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಾರ್ ಭಾಸಾಂಚಾ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾನಿಂ ಹೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಾರಗ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆ ರೆಡ್ ಕೆಮರಾಜಿಮ್ಮಿ ಜಿಪ್ಪ್ ತಸಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಕ್ ಉಪಯೋಗ್ಸಿಲ್ಯಾತ್. ಕೇರಳಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೊ ವಾಪಾರ್ ಕೆಲಾ. ಹೈದರಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟಾಂಕ್ ಅನಿ ಫೋಕಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂಕ್ ಹಾಡಾಯ್ಲಾಂ. ಸಾಹಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಸನ್ನೀವೇಶಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾ ತಿತೀನ್ ಕೆಮರಾ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾತ್.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಸಾ..?

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ: ಘುಂವ್ಡೆನಿಂ ಭರ್ಲ್ಲಿಕೊಂಕ್ಣಿ ಭೊಂವಾರಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಣ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿನೆಮಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕಾರಾನಿಂ ಊಂಚಿ ಜಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಹರ್ಯೇಕ್ ಕಥಾಪಾತ್ರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಭಾಶೆನ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಗುಂತ್ಲ್ಯಾತ್.ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ಸಂಗೀತ್ಸಾಹಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ರುಚ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನಂತಿ.

ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಪಿಲ್ಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ವಾಟುಂನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ಪ್ರದೀಪ್ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ "ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ" ಪಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾತಲೆಂ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆನ್ಯೇಕಾ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ. ಸಲಾಂ!...

Syndicates Media \Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.