ಗಜಾಲಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಕಳೊ, ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಗಾಜೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೇರೊ!

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಕಳೊ, ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಗಾಜೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೇರೊ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್-ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಮುಖಮಳ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸಾ. ತಾಚಿ ಮಿಲಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ನೀವ್ಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಷನ್ ಸೋನಾಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಹಾಸ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸ್ವಾಗತ್...

‘ಮಾನ್ನ’ ಜೆವ್ಣಾಂಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್, ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸಂಗಿಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ!

‘ಮಾನ್ನ’ ಜೆವ್ಣಾಂಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್, ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸಂಗಿಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ!

ಆಮ್ಚಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥೆನ್ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತೆಲೆ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ‘ಮಾನ್ನ’ ನಾಂವಾರ್, ಕಾಸರ್’ಗೋಡ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಜೆವಾಣ್...

ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು ನಾಟಕಾಂ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ ’ವಿಚಾರ್- ಉಚಾರ್ -2’ ಚೆರ್

ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು ನಾಟಕಾಂ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ ’ವಿಚಾರ್- ಉಚಾರ್ -2’ ಚೆರ್

ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ’ಚೊ ಆತಾಂ ದುಬೈಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯ್ ನಟನಾವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು ನಾಟಕಾಂ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ’ವಿಚಾರ್- ಉಚಾರ್ -2’ ಚೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೊ...

"ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ" ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಸಂಗಿಂ "ವಿಚಾರ್ ಉಚಾರ್-1"

"ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ" ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಸಂಗಿಂ "ವಿಚಾರ್ ಉಚಾರ್-1"

ಪ್ರದೀಪಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಶೆವೊಟಾ ತೆವ್ಶಿಂ ದೃಡ್ ಮನ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ವಾವುರ್ತಲೊ. ನಾಟಕಾನಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ಚಿ ತಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಪ್ರದೀಪ್, ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ತೊ ಬರ್ಫೂರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಬರೊವ್ನ್...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.