ವಿನ್ ಡೀಸಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

Friday 20 Jan 2017 10:49am
ವಿನ್ ಡೀಸಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ
 

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ದಿ ಎಲ್ಲೆನ್ ಡಿಜೆನೆರೆಸ್’ ಶೋಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಲಿವುಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ದೀಪಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆಜ್ ಹೊ ಶೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಲೊ.

"ಆಪುಣ್ ನಟ್ ವಿನ್ ಡೀಸಲಾ'ಚ್ಯೆರ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಅಕರ್ಷಕ್ ಆನಿಂ ಅದ್ಭೂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಶೆತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಥ್ರಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ವಿನ್ ಡೀಸಲಾ ಸಂಗಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ತಾಂಚಿ ದೊಗಾಂಚಿ ಕೆಮಿಸ್ತ್ರಿ ಕಶಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೀಪಿಕಾನ್ ಹಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ.

"ಉಜೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಧುಂವರ್ ಯೇನಾ" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೀಪಿಕಾನ್ "ಹಾಂವ್ ಆನಿಂ ತೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ಬರ್ಯ್ಯಾನ್ ಚಲ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕಲ್ಪನಾಂ ಮನಾಂತ್ ಘುಂವ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮನಾಂತ್’ಚ್ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ದಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.ಧ

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.