ಸೋನಮ್ ರಣ್'ಬೀರಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ

Tuesday 17 Jan 2017 10:56am
ಸೋನಮ್ ರಣ್'ಬೀರಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ
 

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್, ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ವೊನಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಆತಾಂ ತೆಂ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಣ್’ಬೀರಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ವೊನಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕರೀನಾ ಆನಿಂ ಸೋನಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚ್ಯೆರ್ ತೆಂ ಕರಣ್ ಜೋಹರಾ ಲಾಗಿಂಯಿ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಆನಿಂ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಬರಫ್ ವೊತ್ಲಾಂ.

ರಣ್’ಬೀರಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಬರೊ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಯೆತ್ ಪೂಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೋನಮಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.