ಕ್ವಾಂಟಿಕೊ ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್

Saturday 14 Jan 2017 12:03pm
ಕ್ವಾಂಟಿಕೊ ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್
 

ಹೊಲಿವುಡ್ ಟಿ.ವಿ. ಶೋ ‘ಕ್ವಾಂಟಿಕೊ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲಾ. ತಕ್ಷಣ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆತಾಂ ಘರಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾ ಖಂಯ್.

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪಾಂಯ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್’ಲ್ಲಿ ಖಂಯ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಸಿನಿಮಾ ಶ್ಹೆತಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೊ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ

ಸಿನಿಮಾ ಶ್ಹೆತಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೊ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ

ಕೌಲಾಲಂಪುರ್: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಆಜ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ಲಿ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ದಶಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ಹೆತಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ ವಿರೋಧ್ ತಿಕಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪಂಜಾಬಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ಹೆತಾಕ್....

ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾವ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ!

ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾವ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಹಾಟ್ ಬಾವ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಾಂನಿ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಖಬ್ರೆರ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.