ಕ್ವಾಂಟಿಕೊ ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್

Saturday 14 Jan 2017 1:03pm
ಕ್ವಾಂಟಿಕೊ ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್
 

ಹೊಲಿವುಡ್ ಟಿ.ವಿ. ಶೋ ‘ಕ್ವಾಂಟಿಕೊ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲಾ. ತಕ್ಷಣ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆತಾಂ ಘರಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾ ಖಂಯ್.

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪಾಂಯ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್’ಲ್ಲಿ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.