ಹ್ಯಾ ನಟಿಕ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರಾಕ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್

Monday 9 Jan 2017 3:36pm
ಹ್ಯಾ ನಟಿಕ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರಾಕ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್
 

ನಟಿ ಸಯಾಮಿ ಖೇರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಹಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಶಾ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಕಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿಚಿ ಆಶಾ ಆನಿಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಖಂಯ್.

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ರುಚಿಕ್ ರಾಂದಾಪ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಕ್ರಿಕೆಟಾ ಸಂಗಿಂ ತಾಣೆಂ ರಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜೇವ್ನ್ ರೂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಿ ಆಶಾ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಹಾಂತು ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಖೇರ್. ಸಯಾಮಿನ್ ರಾಕೇಶ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ನಿರ್ದೆಶನಾಚ್ಯೆ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಮಿರ್ಜಿಯಾ’ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ವೃತ್ತೆ ಜೀವನ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ.

‘ಮಿರ್ಜಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖೇರಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಲೊಕಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಕೆಲಾಂ. ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಪಳವ್ನ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ 100 ಕರೊಡ್ ಕಮಾಯ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಯಾಮಿ ಖೇರ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.