ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ದೀಪಿಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್

Thursday 5 Jan 2017 1:26pm
ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ದೀಪಿಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್
 

‘ಕೊಕ್ ಟೇಲ್’ ‘ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ ಧರ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಕ್ ಆಜ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ತರ್’ಯಿ ತೆಂ ಪಾರ್ಟಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶೂಟಿಂಗಾಂತ್ ಬಿಜಿ ಆಸಾ.

ಹೊ ಮಹಿನೊ ದೀಪಿಕಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಣೆಂ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೊಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ತೆಂ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಯಿ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ಬಿಜಿ ಜಾಲಾಂ.

ಜಲ್ಮಾಚೊ ದೀಸ್’ಯಿ ತಾಕಾ ಕಾಮಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲಾ. ಸಕಾಳಿಂ 8 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ 11 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಚಾರಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ಆತಾಂ ತೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಆಸಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ವಿನ್ ಡೀಸಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

ವಿನ್ ಡೀಸಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ದಿ ಎಲ್ಲೆನ್ ಡಿಜೆನೆರೆಸ್’ ಶೋಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಲಿವುಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ದೀಪಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆಜ್ ಹೊ ಶೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಲೊ...

ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೆಟಾ ವಯ್ರ್ ದೀಪಿಕಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್!

ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೆಟಾ ವಯ್ರ್ ದೀಪಿಕಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್!

ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಗಾಜಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೆಂ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ‘ಎಮ್ ಟಿ.ವಿ ಸಂಗೀತ್ ಯುರೋಪ್ ಆವಾರ್ಡ್ಸ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ದೀಪಿಕಾ ಡ್ರೆಸ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತೆಲೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ...

ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 10’ವ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾರ್!

ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 10’ವ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾರ್!

ಬೊಲಿವುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ 10’ವ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ದೀಪಿಕಾಕ್ ಹೆಂ 10’ ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಜೊಡಿಚೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅತೀ ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡ್ಚೆಂ ನಟಿ

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅತೀ ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡ್ಚೆಂ ನಟಿ

ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಕ್’ಚ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ತಾಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಪದ್ಮಾವತಿ’ತ್ ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ದಿಸ್ತೆಲೆ. ಬನ್ಸಾಲಿನ್ ದೀಪಿಕಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಂಬವನ್ ದಿಲಾಂ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ದೀಪಿಕಾಕ್...

ದೀಪಿಕಾ ರಣ್’ವೀರ್ ನ್ಹಯ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ

ದೀಪಿಕಾ ರಣ್’ವೀರ್ ನ್ಹಯ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ

ಬೊಲಿವುಡ್ ಆನಿ ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಆವಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ದೀಪಿಕಾ ಆನಿ ರಣ್’ವೀರಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಕಥಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಚ್. ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್...

ಪ್ರಭಾವ್ ದಾಖವ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ

ಪ್ರಭಾವ್ ದಾಖವ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ನ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲಿಂ, ಆತಾಂ ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್’ಯಿ ನಾಂವ್ ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್’ಚ್ ಸ್ಥಾಯಿಕ್ ಜಾಲಾ ತಶೆಂ...

ದೀಪಿಕಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀಣ್’ಭರ್ ರಾಕೊಂಕೀ ತಯಾರ್: ನಟ್ ರಣ್’ವೀರ್

ದೀಪಿಕಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀಣ್’ಭರ್ ರಾಕೊಂಕೀ ತಯಾರ್: ನಟ್ ರಣ್’ವೀರ್

ಬಾಲಿವುಡ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ನಟ್ ರಣ್’ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಆನಿ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಖಂಯ್ ವೆತಾನಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ’ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ದೀಪಿಕಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಣ್’ವೀರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್’ಯೀ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ! ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಾಮ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.