ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ದೀಪಿಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್

Thursday 5 Jan 2017 2:26pm
ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ದೀಪಿಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್
 

‘ಕೊಕ್ ಟೇಲ್’ ‘ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ ಧರ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಕ್ ಆಜ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ತರ್’ಯಿ ತೆಂ ಪಾರ್ಟಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶೂಟಿಂಗಾಂತ್ ಬಿಜಿ ಆಸಾ.

ಹೊ ಮಹಿನೊ ದೀಪಿಕಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಣೆಂ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೊಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ತೆಂ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಯಿ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ಬಿಜಿ ಜಾಲಾಂ.

ಜಲ್ಮಾಚೊ ದೀಸ್’ಯಿ ತಾಕಾ ಕಾಮಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲಾ. ಸಕಾಳಿಂ 8 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ 11 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಚಾರಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ಆತಾಂ ತೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.