ಕಾಜೋಲ್ ಖುನಿಗಾರ್ನ್ ಜಾತಾ!

Tuesday 3 Jan 2017 8:57am
ಕಾಜೋಲ್ ಖುನಿಗಾರ್ನ್ ಜಾತಾ!
 

ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ದಿಲ್’ವಾಲೆ’ ಫಿಲ್ಮಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಾಜೊಲ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಂದಿ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ತಮಿಳಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ‘ವಿ.ಐ.ಪಿ.’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಖುನ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಯೆರ್ ರಹಸ್ಯ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ‘ಗುಪ್ತ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಾಜೋಲ್ ‘ದುಸ್ಮಾನ್’ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ. ಬೊಬಿ ಡಿಯೊಲ್ ಆನಿಂ ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜೋಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ತಮಿಳಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.