ಕಾಜೋಲ್ ಖುನಿಗಾರ್ನ್ ಜಾತಾ!

Tuesday 3 Jan 2017 7:57am
ಕಾಜೋಲ್ ಖುನಿಗಾರ್ನ್ ಜಾತಾ!
 

ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ದಿಲ್’ವಾಲೆ’ ಫಿಲ್ಮಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಾಜೊಲ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಂದಿ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ತಮಿಳಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ‘ವಿ.ಐ.ಪಿ.’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಖುನ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಯೆರ್ ರಹಸ್ಯ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ‘ಗುಪ್ತ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಾಜೋಲ್ ‘ದುಸ್ಮಾನ್’ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ. ಬೊಬಿ ಡಿಯೊಲ್ ಆನಿಂ ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜೋಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ತಮಿಳಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

`ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಅತೀ ಗರ್ಜ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕಾಜೋಲ್!

`ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಅತೀ ಗರ್ಜ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕಾಜೋಲ್!

`ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಖಾನ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ದಿಸಾನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಾಜೊಲ್ 5 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಚೆ ಸಂಗಿಂ `ದಿಲ್ವಾಲೇ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಾಜೋಲಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್...

4 ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ 5 ಹಜಾರ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಲಾಬ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜೊಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?!

4 ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ 5 ಹಜಾರ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಲಾಬ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜೊಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?!

ಬ್ಲೊಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ’ಆರ್ಯ 2’, ’ಮಗಧೀರ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಟೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸದಾಂಚ್ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಸ್ಚಿ ಚಲಿ. ಸಿನಿಮಾ, ಮೇಕಪ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೇರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಂ ತಿಕಾ! ಪುಣ್, ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟಾಂತ್...

ಕಾಜೊಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಲಕ್ಕಿ: ಕರಣ್ ಜೋಹರ್

ಕಾಜೊಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಲಕ್ಕಿ: ಕರಣ್ ಜೋಹರ್

ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಿಂತುರಾನಿಂ ಕಾಜೊಲ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಕಾಜೊಲ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಕ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ತುಕಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಜೊಲ್ !

ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ತುಕಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಜೊಲ್ !

ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಜೋಲಾಕ್ ಆಜ್ 38 ವರ್ಸಾಂ. ಕಾಜೋಲ್ ಬಾಳ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಖುಶಾಲಿ ಆನಿಂ ಹಟ್ಟಿ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.