ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚ್ಯೆ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖಾಮಳ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ!

Wednesday 28 Dec 2016 10:57am
ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚ್ಯೆ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖಾಮಳ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ!
 

‘ಕೊಫಿ ವಿದ್ ಕರಣ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಕುತೂಹಲ್’ಭರಿತ್ ಖಬರ್ ಆನಿಂ ಗುಪಿತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆಲೊ.

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್-ನಟಿಯಾಂಚ್ಯೆ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ ಸಗ್ಳೆ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್'ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಎಪಿಸೊಡಾಂತ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖಮಳ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ತ್ಯಾ ಎಪಿಸೊಡಾಂತ್ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಪ್ ಆನಿಂ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್’ಚ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಎ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಜಾತಾನಾ ಕರಣ್ ಜೋಹರಾನ್ ಅನುಷ್ಕಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ‘ಎ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯೆರ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಉಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕರಣಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಅನುಷ್ಕಾನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಆಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ಕರಣಾನ್ ಉಲವ್ಣೆ ಬದ್ಲಿಲೆಂ ತಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕತ್ರಿನಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ. ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಯಿ ಕರಣಾನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ದುರ್ಸಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಕರಣಾಚೊ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕತ್ರಿನಾನ್ ವಿಶಯಿಚ್ ಬದ್ಲುನ್ ವ್ಹೆಲೊ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.