ಅಮೀರ್ ಖಾನಾ ವಯ್ರ್ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ದ್ವೇಷ್

Saturday 24 Dec 2016 10:51am
ಅಮೀರ್ ಖಾನಾ ವಯ್ರ್ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ದ್ವೇಷ್
 

ಸರೊಪ್ ಆನಿಂ ಮುಂಗುಸಾ ಭಾಷೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಆನಿಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಆನಿಂ ಸಲ್ಮಾನಾ ಮಧೆಂ ಮಿತೃತ್ವ್ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೊಗ್’ಯಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ದ್ವೇಷಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲಾಂ.

ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚೆಂ ‘ದಂಗಾಲ್’ ಫಿಲ್ಮ್. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ 'ದಂಗಾಲ್' ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ದೊಗಾಂಯಿ ಮಧ್ಲೊ ಮಿತೃತ್ವ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ಖುದ್ಧ್ ಸಲ್ಮಾನಾನ್’ಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಮೀರಾಚೊ ದ್ವೇಷ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಇನ್ಸ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ ಖಂಯ್. ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೂಣ್ ಕಾಮಾಂತ್ ದ್ವೇಷ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಲ್ಮಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚೆಂ ‘ದಂಗಾಲ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಲ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ ಖಂಯ್ ಆನಿಂ ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಲ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಮೊಸೊರ್ ಜಾಲಾ ಖಂಯ್. ದೆಕುನ್ ‘ಐ ಹೇಟ್ ಯೂ ಅಮೀರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐ.ಎಸ್.ಐ ಏಜೆಂಟ್: ಸ್ವಾಮಿ

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐ.ಎಸ್.ಐ ಏಜೆಂಟ್: ಸ್ವಾಮಿ

ಕಲರ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಬೊಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಓಂ ಹಾಣೆಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಏಕ್ ಐ.ಎಸ್.ಐ ಏಜೆಂಟ್ ಆನಿಂ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್...

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್!

ಬೊಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್’ಯಿ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯೆ ಶಾಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಎಕಾ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ...

‘ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್’ ದಿಸಾ ಲೂಲಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್!

‘ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್’ ದಿಸಾ ಲೂಲಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್!

ಬೊಲಿವುಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. ‘ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್’ಯಿ ಬಾರಿಚ್ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಖಿ ಬಾಂದಂವ್ಕ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಆನಿ ಆಲ್ವಿರಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ...

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಘುಟಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾ!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಘುಟಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾ!

ಆಪುಣ್ ‘ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್’ ಆನಿ ‘ಕಾಜಾರ್ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಗೊತ್ತುನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಘುಟಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪಾತ್ಯೆಶ್ಯಾತ್? ರೊಮಾನಿಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತ್ರಿಕೆಂತ್ ತಸಲಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್...

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ವಿರೋಧ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲಿ!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ವಿರೋಧ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲಿ!

18 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾಜಸ್ತಾನಾಂತ್ ‘ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೆಂ’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತೆದಾಳಾ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ನಟ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾನಾಕ್ ಶಿಕಾರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ತಾಂಣಿಂ ಏಕ್-ದೋನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ (ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗ್-ಚಿತಾಳ್) ಆನಿ ತ್ಯೊ...

ಸಲ್ಮಾನ್ ನಟನಾಂತ್ ವರ್ಸ್ಟ್: ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್

ಸಲ್ಮಾನ್ ನಟನಾಂತ್ ವರ್ಸ್ಟ್: ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್

ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ‘ದಬಾಂಗ್’ ತರ್ನಾಟೊ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಅಶೆಂ ಹಿಟ್ ಜಾತಾತ್. ನಟಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಆತಾಂಯಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ನಟ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೆನ್ ತೊ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್...

ಸಲ್ಮಾನಾಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಣೆ ದುರಾದೃಷ್ಟಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅಮೀರ್’ಖಾನ್

ಸಲ್ಮಾನಾಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಣೆ ದುರಾದೃಷ್ಟಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅಮೀರ್’ಖಾನ್

ಸುಲ್ತಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಪರಿಂ ಜಾತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ದೇಶ್’ಬರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಣೆಂ ಮಾಫ್ ಮಾಗಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್’ಯಿ...

ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸ್: ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಪರತ್ ಸಂಕಷ್ಟ್?

ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸ್: ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಪರತ್ ಸಂಕಷ್ಟ್?

2002 ವರ್ಸಾಂತ್ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಆತಾಂ ತೀರ್ಪ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಪರತ್ ಥೊಡೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ...

ತೀನ್’ಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂತ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಕೊರೊಡ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್

ತೀನ್’ಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂತ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಕೊರೊಡ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ತಿಜೊರಿ ಲೂಟ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ’ದಬಾಂಗ್’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ’ಏಕ್ ಥಾ ಟೈಗರ್’, ’ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್’, ’ರೆಡಿ’, ’ದಬಾಂಗ್-2’ ತಶೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್’ಚ್ಯಾ ’ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಸಯ್ತೀ ದಾಖ್ಲೊ...

2016 ಸಲ್ಲು-ಲುಲಿಯಾ ಕಾಜಾರ್?

2016 ಸಲ್ಲು-ಲುಲಿಯಾ ಕಾಜಾರ್?

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ - ರೊಮೇನಿಯನ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಲುಲಿಯಾ ವ್ಯಾಂಟೂರ್ - ಹೆಂ ಜೊಡೆಂ 2016’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹುನೊಂನಿ ಖಬರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್....

ಪಾರ್ಟೆ ವೆಳಾರ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್- ಅಮೀರ್ ಖಾನ್..?

ಪಾರ್ಟೆ ವೆಳಾರ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್- ಅಮೀರ್ ಖಾನ್..?

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಮೊಗಾಚೆ ಈಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಂತ್ ತುಟಾಫುಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್....

“ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಪಳೆಯಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಾ”: ಶತ್ರುಘನ್ ಸಿನ್ಹಾ

“ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಪಳೆಯಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಾ”: ಶತ್ರುಘನ್ ಸಿನ್ಹಾ

ಮುಂಬಯ್: ’ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿ ನಟ್ ಶತ್ರುಘನ್ ಸಿನ್ಹಾ ಹಾಣೆಂ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತೆಂ ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೂಚನ್....

ಕೊರ್ಟಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ದುಖಾಃ ಗಳಯಿಲ್ಲೊ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.

ಕೊರ್ಟಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ದುಖಾಃ ಗಳಯಿಲ್ಲೊ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.

2002’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಕೇಜಿಂತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್’ಚ್ಚ್....

ಹಾಂವ್ ’ಹಿಂದೂ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್’ ಜಾತಿಚೊಂ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.

ಹಾಂವ್ ’ಹಿಂದೂ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್’ ಜಾತಿಚೊಂ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: `ಹಾಂವ್ ಹಿಂದೂ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಾತಿಚೊಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಗಸೆಲ್ (gazelle/chinkara) ಮನ್ಜಾತಿಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಅಕ್ರಮ್ ಝುಜಾ ಆಯ್ದಾಂ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರದಾ ಸಂಬಂದಿಂ ಎಪ್ರಿಲ್ 29’ವೆರ್ ಜೋಧ್’ಪುರ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.