ಅಮೀರ್ ಖಾನಾ ವಯ್ರ್ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ದ್ವೇಷ್

Saturday 24 Dec 2016 11:51am
ಅಮೀರ್ ಖಾನಾ ವಯ್ರ್ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ದ್ವೇಷ್
 

ಸರೊಪ್ ಆನಿಂ ಮುಂಗುಸಾ ಭಾಷೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಆನಿಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಆನಿಂ ಸಲ್ಮಾನಾ ಮಧೆಂ ಮಿತೃತ್ವ್ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೊಗ್’ಯಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ದ್ವೇಷಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲಾಂ.

ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚೆಂ ‘ದಂಗಾಲ್’ ಫಿಲ್ಮ್. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ 'ದಂಗಾಲ್' ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ದೊಗಾಂಯಿ ಮಧ್ಲೊ ಮಿತೃತ್ವ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ಖುದ್ಧ್ ಸಲ್ಮಾನಾನ್’ಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಮೀರಾಚೊ ದ್ವೇಷ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಇನ್ಸ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ ಖಂಯ್. ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೂಣ್ ಕಾಮಾಂತ್ ದ್ವೇಷ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಲ್ಮಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚೆಂ ‘ದಂಗಾಲ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಲ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ ಖಂಯ್ ಆನಿಂ ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಲ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಮೊಸೊರ್ ಜಾಲಾ ಖಂಯ್. ದೆಕುನ್ ‘ಐ ಹೇಟ್ ಯೂ ಅಮೀರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.