ಐಟಮ್ ಪದಾಕ್ ನಾಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿಕ್ ಚಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್

Sunday 18 Dec 2016 12:41pm
ಐಟಮ್ ಪದಾಕ್ ನಾಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿಕ್ ಚಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್
 

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ನಾಂವ್ ಕಮಯ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಐಟಮ್ ಪದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ತೆಮೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಉಬೆ ರಾವ್ತಾತ್. ಸನ್ನಿ, ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮುಗ್ದಾಲಿ ಕಾಣಿ. ಶಾರೂಖ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಐಟಮ್ ಪದಾಕ್ ನಾಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿಕ್ ಜಾಯ್ತೇ ಒಫರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್.

ಬೊಲಿವುಡ್ ಬಾದ್’ಶಾ ಶಾರೂಖಾನ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ರಾಯಿಸ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಾನ್ ಐಟಮ್ ಪದಾಚ್ಯಾ ನಾಚಾಂತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ‘ಲೈಲಾ ಒ ಲೈಲಾ’ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಒಫರ್ಸ್ ಯೆತಾತ್ ಖಂಯ್. ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಜಿವಾಳ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಖಾತಿರ್ 4 ಕರೊಡಾಕ್ ಒಫರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.