ನವ್ಯಾ ರುಪಾಂತ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್

Thursday 15 Dec 2016 10:52am
ನವ್ಯಾ ರುಪಾಂತ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್
 

ಬೊಲಿವುಡಾಚಿ ಖ್ಯಾತ್ ನಟಿ ಬೇಬಿ ಡೊಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಾದಕ್ ನಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೋರ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್’ಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ.

ಆಮಿ ತಿಚಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಜಿಣಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗಾನಾಂವ್ ಬಗಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ಸನ್ನಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸಂದೀಪ್ ವೊಹ್ರಾರ್, ಮಿತ್ರಿನ್ ಕರೀಷ್ಮಾ ನಾಯ್ಡು ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೀವನಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಲಾ. ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಸಿಖ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಗುರುದ್ವಾರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಆಂಗ್’ಬರ್ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಎಕಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.