ಎಕಾ ನಟಾನ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ರೇಖಾಕ್ ಉಮೊ ದಿಲ್ಲೊ!

Tuesday 13 Dec 2016 8:22am
ಎಕಾ ನಟಾನ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ರೇಖಾಕ್ ಉಮೊ ದಿಲ್ಲೊ!
 

ಭಾರತೀಯ್ ಚಿತ್ರರಂಗಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ತಾತ್. ನಟಿ ರೇಖಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವಯ್ರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ನಿಕಿತಾ ದೇಶ್ ಪಾಂಡೆನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ಲಾ. 

‘ಅಂಜಾನಾ ಸಫರ್’ ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ನಟ್ ಬಿಸ್ವಜಿತಾನ್ ರೇಖಾಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ತೆದಾಳಾ ರೇಖಾಕ್ 15 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಬಿಸ್ವಜಿತಾಕ್ 30 ವರ್ಸಾಂ. ತಾಣೆಂ ರೇಖಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಬರ್ ಉಮೊ ದಿಲ್ಲೊ ಖಂಯ್.

‘ರೇಖಾ: ದಿ ಅನ್ ಟೋಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ” ಬುಕಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಮುಂಬಯಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಂತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬಿಸ್ವಜಿತಾನ್ ರೇಖಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ ಖಂಯ್. ಹೆಂ ಪಳವ್ನ್ ರೇಖಾ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಸ್ವಜಿತಾನ್ ಸಾಂಗ್'ಲ್ಲೆಂ, ದಿಗ್ದರ್ಶಕಾನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್'ಲ್ಲಿ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.