ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್!

Thursday 1 Dec 2016 12:52pm
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್!
 

ಬೊಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್’ಯಿ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯೆ ಶಾಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಎಕಾ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ 1 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ದಿಲಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ.

ಖರೆಂ ತರ್ 2007’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ‘ಬಿಯಿಂಗ್ ಹ್ಯುಮನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಉಗಡ್ಲೊಲೊ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಶಿಕ್ಪಾಕ್’ಯಿ ತಾಣೆಂ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.