ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಕ್ ರಗಾತ್ ಯೇಸಾರ್ಕೆಂ ಪಂಚ್ ದಿಲೊ!

Saturday 26 Nov 2016 3:27am
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಕ್ ರಗಾತ್ ಯೇಸಾರ್ಕೆಂ ಪಂಚ್ ದಿಲೊ!
 

ಬಾರ್ಸೆಲೊನಾಂತ್ ಎಕಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ. ಜಸ್ಟಿನ್ ಬೈಬರ್, ಕೆನಾಡಾಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಪೊಪ್ ಗಾಯಕ್ ತೊಯಿ ಏಕ್ ವಿವಾದಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಸ್ವೀರೆಗಾರಾ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಅಟೊಗ್ರಾಫ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಉಕ್ಲುನ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಬಾರ್ಸೆಲೊನಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಗಾತ್ ಯೇಶೆಂ ಧಾಡಾಯ್ಲಾಂ.

ಬಾರ್ಸೆಲೊನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಸ್ಟಿನ್ ಬೈಬರ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹೆತಾನಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಹಾತಾನ್ ಆಪಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಜಸ್ಟಿನಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿಂ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಅಸೊ ಏಕ್ ಮಾರ್ ದಿಲೊ ಕೀ, ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ರಗಾತ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ಜಸ್ಟಿನಾ ವಿರೋಧ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.