ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ

Tuesday 22 Nov 2016 1:21pm
ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ
 

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಚಲಿಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಚರ್ಚಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ?

ನಾಸಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೆ ಚೆಡುಂ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ವಾಚ್’ಮೆನಾನ್ ತಾಕಾ, ಅರ್ಜುನ್ ಘರಾ ನಾಂ ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ಅರ್ಜುನಾಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಬಸ್ಲಾಂ. ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಿದ್ಲಾಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಯಿ ಅರ್ಜುನಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್’ಯಿ ಅರ್ಜುನ್ ಯೆನಾತ್ಲೊ ಪಳವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕೆಲಾ.

ಹೊ ವಿಶಯ್ ಅರ್ಜುನಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ ಚಾಲಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಅರ್ಜುನಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಫ್ರೀ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕೊಣೀ ಸಾಂಗೊಂದಿತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚಿ ಭೇಟ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.