ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಕ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Monday 21 Nov 2016 5:43am
ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಕ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 

ಪಣಜಿ: ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಅರ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 47’ವೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಚಲನ್’ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ್, ಹ್ಯಾಚ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಗಾಯಕ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹಾಂಕಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ‘ವರ್ಸಾಚೊ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡುನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೆಲಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮಾನ್ ‘ಹಾಂವ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೇಶ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜವಾನಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕರ್ತಾಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜವಾನಾಂಕ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

70 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 40,000’ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಪದಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.