ಕರಣ್ ಜೋಹರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಪಾಳ್ಳಿ ನಾಂ!

Saturday 19 Nov 2016 12:15pm
ಕರಣ್ ಜೋಹರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಪಾಳ್ಳಿ ನಾಂ!
 

ಕರಣ್ ಜೋಹರಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಟ್ ಫವಾದ್ ಖಾನ್, ಹಾಚೆಂ ನಟನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಕರುಂಕ್ ಎಮ್.ಎನ್.ಎಸಾನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೊವ್ಜಿಚ್ಯಾ ಸೆವಾ ಫಂಡಾಕ್ 5 ಕರೊಡ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಣ್ ಜೋಹರಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಆಫಿಸಾಂತ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಎದೊಳ್’ಚ್ 200 ಕರೊಡ್ ಕಮಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫೊವ್ಚಿಚ್ಯಾ ಸೆವಾ ಫಂಡಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಕರಣ್ ಜೋಹರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.