ಕರಣ್ ಜೋಹರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಪಾಳ್ಳಿ ನಾಂ!

Saturday 19 Nov 2016 11:15am
ಕರಣ್ ಜೋಹರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಪಾಳ್ಳಿ ನಾಂ!
 

ಕರಣ್ ಜೋಹರಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಟ್ ಫವಾದ್ ಖಾನ್, ಹಾಚೆಂ ನಟನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಕರುಂಕ್ ಎಮ್.ಎನ್.ಎಸಾನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೊವ್ಜಿಚ್ಯಾ ಸೆವಾ ಫಂಡಾಕ್ 5 ಕರೊಡ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಣ್ ಜೋಹರಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಆಫಿಸಾಂತ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಎದೊಳ್’ಚ್ 200 ಕರೊಡ್ ಕಮಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫೊವ್ಚಿಚ್ಯಾ ಸೆವಾ ಫಂಡಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಕರಣ್ ಜೋಹರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚ್ಯೆ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖಾಮಳ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ!

ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚ್ಯೆ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖಾಮಳ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ!

‘ಕೊಫಿ ವಿದ್ ಕರಣ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಕುತೂಹಲ್’ಭರಿತ್ ಖಬರ್ ಆನಿಂ ಗುಪಿತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆಲೊ. ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್-ನಟಿಯಾಂಚ್ಯೆ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ ಪುರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ...

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಟೆನ್ಶನಾರ್ ಆಸಾ!

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಟೆನ್ಶನಾರ್ ಆಸಾ!

ಭಾರತ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ಮದ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ ಶೀದಾ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಚಾಂಕ್ ಆತಾಂ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಪಡ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಂತು ಎಕ್ಲೊ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಹ್ಯಾ ಮಾಲ್ಫಡ್ಯಾ ನಟಚ್ಯಾ ಮೇಕಪಾಕ್ 1 ಕೊರೊಡ್ ಖರ್ಚ್!?

ಹ್ಯಾ ಮಾಲ್ಫಡ್ಯಾ ನಟಚ್ಯಾ ಮೇಕಪಾಕ್ 1 ಕೊರೊಡ್ ಖರ್ಚ್!?

ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಪೂರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮೇಕಪಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ 1.5 ಕೊರೊಡ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್. ಆನಿ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಫೀಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹಿರೊಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.