ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತಾಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೆ!

Friday 18 Nov 2016 12:29pm
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತಾಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೆ!
 

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಆತಾಂ ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ. ತಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಸಿರಿಲ್ ಆಕ್ಸನ್’ಫ್ಯಾನ್ಸಾಕ್’ಯಿ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆನಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡಾನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸ್, ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾರ್ಲಾಂ ಆನಿಂ ಕಾಂಯ್ ಚೊರಿ ಪುಣೀ ಜಾಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ತೇಂಪಾ ಆದಿಂ ಕಿಮ್ ಕರ್ದಶಿಯನಾಕ್’ಯಿ ಅಸಲೊಚ್ ಅನುಭವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖಂಯ್.

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಜೂನ್’ಯಿ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೊಕಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

TOI

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಗರ್ಲ್ ಸೆಲ್ಫಿಕ್ ಒಬಾಮಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಗರ್ಲ್ ಸೆಲ್ಫಿಕ್ ಒಬಾಮಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ!

ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ನ್ಹಯ್. ತಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ತಾಕಾ ಭೆಟೊನ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗತ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಗರ್ಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತಾನ್ ಆಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.