ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾಂ: ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ

Friday 18 Nov 2016 1:27pm
ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾಂ: ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ
 

ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಅಜೂನ್’ಯಿ ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಂ, ಕೊಣ್’ಯಿ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಂಗಾ ಚಲ್ತಾ.

ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್’ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆಸ್ಚಿ ಕೊಣ್’ಯಿ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.