ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳುಂಕ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್

Friday 18 Nov 2016 11:29am
ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳುಂಕ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್
 

ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಚಿತ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಗುಪಿತ್ ದವರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ತರೀ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಚೊ ಪಾತ್ರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಖೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಾಜ್’ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ಆಸ್ತಲೊ. 

ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಗಂಭೀರ್ ಕಾಣ್ಘೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಮೊಟಾಯ್ ದೆಂವಯ್ತಾ ಆನಿ ಕೇಸ್ ವಾಡಯ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ನಕ್ಲಿ ಕೇಸ್ ವಾಪರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ರಣ್ಬೀರ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾಂ ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ವಾಡಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಸ್ಲೊ. 

ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತ್ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮಾನ್ಯತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚಿ ಕಾಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳೊಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್’ಯೀ ಆಸಾ. 

 

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

20 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತ್ ಆನಿ ಮಾಧುರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್!

20 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತ್ ಆನಿ ಮಾಧುರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್!

‘ಸಾಜನ್’, ‘ಖಳ್’ನಾಯಕ್’ ತಸಲಿಂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಜೊಡಿ ಆತಾಂ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್. 90 ದಶಕಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ಆನಿ ಮಾಧುರಿ ಮಧೆಂ ರೀಲ್ ಲೈಫ್ ನ್ಹಯ್...

ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ!

ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ!

ಆಕ್ರಮ್ ಆಯ್ದಾಂ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ 6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತ್ ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 27ಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೋಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಲೊ ಖಂಯ್. ಜಯ್ಲಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಕ್ಷೆಚಿ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.