ಕೊಮೆಡಿ ಶೋಂತ್ ಜೊನ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲೊ!

Friday 11 Nov 2016 2:41am
ಕೊಮೆಡಿ ಶೋಂತ್ ಜೊನ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲೊ!
 

‘ಕೊಮೆಡಿ ನೈಟ್ಸ್ ಬಚಾವೋ ತಾಜಾ’ ನಾಂವಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಟ್-ನಟಿಂಚ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾಂ. ಹೊ ಏಕ್ ಕೊಮೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರೂಪಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮಾಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ನಟ್-ನಟಿಂಕ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್’ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ಕೃಷ್ಣಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊನ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಚ್ ಉಟೊನ್ ಗೆಲಾ. ‘ಫೊರ್ಸ್-2’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಮೋಷನಾ ಖಾತಿರ್ ಜೊನ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಆನಿಂ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ತ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ಕೃಷ್ಣಾನ್ ಜೊನ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮಾಚ್ಯಾ ಪೊಪ್ ಫಿಲ್ಮಾ ವಯ್ರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತಮಾಶೆ ಕೆಲೆ. ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಜೊನಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಡಾನ್ಸಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತರೀ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಗೆಲೊ ನಾಂ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್’ಚ್ ಉಟೊನ್ ಚಲ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.