‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾನ್ 200 ಕರೊಡ್ ಕಮಾಯ್ಲೆಂ

Wednesday 9 Nov 2016 10:28am
‘ಹೇ  ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾನ್ 200 ಕರೊಡ್ ಕಮಾಯ್ಲೆಂ
 

ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾರಿಚ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಕಮಾಯಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 206 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಕಮಾಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಸೈರೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟ್, ನಟನ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತರ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾ ವಯ್ರ್ ಸಂಕಷ್ಟ್

‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾ ವಯ್ರ್ ಸಂಕಷ್ಟ್

28 ಅಕ್ತೋಬ್ರಾಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯೆರ್ ಥೊಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ಉಟ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟ್ ಫವಾದ್ ಖಾನ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಲ್ಯಾಂನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.