ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೆಟಾ ವಯ್ರ್ ದೀಪಿಕಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್!

Tuesday 8 Nov 2016 12:57pm
ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೆಟಾ ವಯ್ರ್ ದೀಪಿಕಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್!
 

ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಗಾಜಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೆಂ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ‘ಎಮ್. ಟಿ.ವಿ ಸಂಗೀತ್ ಯುರೋಪ್ ಆವಾರ್ಡ್ಸ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ದೀಪಿಕಾ ಡ್ರೆಸ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತೆಲೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಮೆಹಂದಿ ರಂಗಾಚಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೆಟಾ ವಯ್ರ್ ಚಲ್ಲಾಂ.

ತ್ಯಾ ಡ್ರೆಸಾಚ್ಯೆ ಡಿಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮೊನಿಶಾ ಜೈಸಿಂಗ್ ಆನಿಂ ಶಾಲೀನ್ ನಥಾನಿನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೈ ಸ್ಲಿಟ್ ಆಸ್ಚೊ ಗಾಗ್ರೊ ತಾಕಾ ಮೆಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಳೆಂ ಟೊಪ್, ಕಾನಾಂಕ್ ಮೆಚಿಂಗ್ ರಿಂಗಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ದೀಪಿಕಾ ಎಕ್ದಮ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿಂ ನೆದರ್’ಲೆಂಡಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಮನಾ ತೆಂ ಜಿಕ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.