ಆಜಯ್ ದೇವ್’ಗನ್ ರಾಯ್ಸತಾ!

Saturday 5 Nov 2016 3:38am
ಆಜಯ್ ದೇವ್’ಗನ್ ರಾಯ್ಸತಾ!
 

ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ದೋನ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ, ‘ಶಿವಾಯ್’ ಆನಿಂ ‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ. ‘ಶಿವಾಯ್’ ಆಜಯ್ ದೇವಗನಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚೆಂ ವಿವಾದಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್, ತಾಂತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ.

‘ಶಿವಾಯ್’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಶಿವಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 100 ಕರೊಡಾಂಕ್ ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಜಯ್ ದೇವ್’ಗನ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ.

ತೆಣೆಂ ಕರಣ್ ಜೋಹರಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡೊಂಕ್ನಾ. ಹಾಂವ್-ತುಂ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾತಾ ಆನಿಂ 100 ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಣಾರ್ಯ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.