ಪಾರ್ಟಿಂತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಚೆಂ ಚುಮ್ಮಾ-ಚುಮ್ಮಾ

Tuesday 1 Nov 2016 6:14am
ಪಾರ್ಟಿಂತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಚೆಂ ಚುಮ್ಮಾ-ಚುಮ್ಮಾ
 

ಮುಂಬಯ್: ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜಮ್’ಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟಮ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಸೊಭುನ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಅಭಿಶೇಖ್ ಆನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ, ವೊಂಟಾಕ್ ವೊಂಟ್ ತೆಂಕುನ್, ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆತಾಲಿಂ. ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಕ್ಯಾಮರಾಂತ್ ಖಯ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ಗಾಜುನ್ ಆಸಾ.   

ಹ್ಯಾ ದಬಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ತಾರಾಂ – ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಕಬೀರ್ ಖಾನ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ಮುಕೇಶ್ ಆನಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾನ್ ಹಿ ದೀಪಾವಳಿ ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಐಶ್ವರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ನಾಂ ಖುಶ್!

ಐಶ್ವರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ನಾಂ ಖುಶ್!

ಅಮಿತಾಬಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಮುಖಾರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲಿ ಸುನ್ ಐಶ್ವರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯಾ...

ಐಶ್ವರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹುನೊನಿ ದೃಶ್ಯಾಕ್ ಕಾತರ್ ಪಡ್ಚಿ ನಾ…?!

ಐಶ್ವರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹುನೊನಿ ದೃಶ್ಯಾಕ್ ಕಾತರ್ ಪಡ್ಚಿ ನಾ…?!

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈನ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ‘ಎ ದಿಲೇ ಮುಶ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತೆಂ ಭಿರಾಂತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್. ತಾಂತುಂ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಐಶ್ಚರ್ಯಾನ್ ಚುಂಬನ್ ಕರ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಕತ್ ‘ಹೊಟ್’ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್...

ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನಟಾ ಸಂಗಿಂ ನಟಿಂ’ಚೆಂ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ !

ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನಟಾ ಸಂಗಿಂ ನಟಿಂ’ಚೆಂ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ !

ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ನಟಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾ! 45 ವರ್ಸಾಂಚೆ ನಟ್ 20 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ನಟಿಂ ಸಂಗಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ! ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಆತಾಂಯ್ ತಶಿಚ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.