ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜೊಡಿ

Tuesday 8 May 2018 8:46pm
ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜೊಡಿ
 

ಮುಂಬಯ್: ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆನಿಂ ನಟ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. 

ಎದೊಳ್’ಚ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಶಿದ್ದತ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್, ತಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾಧುರಿ ಒಪ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾನ್ ಮಾಧುರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ವರ್ಮಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.