ಮಾಯ್ 8ವೆರ್ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್!

Wednesday 2 May 2018 9:25am
ಮಾಯ್ 8ವೆರ್ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್!
 

ವಿರಾಟ್ ಕೋಹ್ಲಿ-ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ನಟಿ ಶ್ರಿಯಾ ಸರಣ್, ಮೊಡೆಲ್ ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಆತಾಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. 

ವೆಗಿಂಚ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ಗಾಜ್ತಾಲಿ. ಆತಾಂ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಕಪೂರ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ಬೊಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾಯ್ಲ್ ಐಕೊನ್ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಹಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮಾಯ್ 8ವೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.