ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ನಟ್ ಶಶಿಕಪೂರ್ ದೆವಾಧೀನ್

Monday 4 Dec 2017 5:46pm
ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ನಟ್ ಶಶಿಕಪೂರ್ ದೆವಾಧೀನ್
 

ಮುಂಬಯ್: ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ನಟ್ ಶಶಿಕಪೂರ್ ಸೊಮಾರಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಕಿಲಾಬೇನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ 79 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. 

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹರ್ದೆಂ ದುಕಿನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಳಾದಾಯಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮರ್ಣಾಚಿ ವಿಧಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಚಲ್ತಲಿ. 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಜಾವ್ನ್, ಸಬಾರ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಪಿಡೆಂತ್ ವಳ್ವಳ್ತಲೊ. 

1940 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಚೊ ಪೂತ್ ಶಶಿನ್ 61ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾ.  ತಾಚಿಂ ದೀವಾರ್, ಸಿಲ್ ಸಿಲಾ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಕಾ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.