ಕೋಸ್ಟಲ್’ವುಡ್ ನಟಾಕ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

Sunday 19 Nov 2017 6:17pm
ಕೋಸ್ಟಲ್’ವುಡ್ ನಟಾಕ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್
 

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬೊಲಿವುಡ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ನಟ್-ನಟಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆತಾಂ ತುಳು ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಚೆಂ ವಾ ಕೋಸ್ಟಲ್’ವುಡ್ ನಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಗಾಜುನ್ ಆಸಾ. 

ಕೋಸ್ಟಲ್’ವುಡ್ ಎಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಿಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೇ 29ವೆರ್ ತಾಚೆಂ ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಫಾಮಾದ್ ತುಳು ಆನಿಂ ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೊ ಹಾಸ್ಯ್ ನಟ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆನಿಂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಜೊಡ್ಯಾಚೊ ಪೂತ್. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆನಿಂ ಕಾವ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. 

ಕಟೀಲ್'ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ದಸಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದಸಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಫಾಮಾದ್ ರೆಸೊರ್ಟಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೊ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.