ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚೆರ್ಕೆ ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವುನ್ ಪಳೆನಾತ್’ಲ್ಲೆ: ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್

Wednesday 8 Nov 2017 7:01pm
ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚೆರ್ಕೆ ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವುನ್ ಪಳೆನಾತ್’ಲ್ಲೆ: ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್
 

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್ ಹಿಚ್ಯಾ ನಟನಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಕಾ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತಿಚೆಂ ವಜನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್’ಯೀ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ನಟನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ವಜನಾಂತ್’ಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯೆ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ತೆಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಜನಾ ವಿಶಿಂ ಖುದ್ಧ್ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನಾನ್ ಸಬಾರ್ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.

ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮೊಟೆಂ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಟಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಮೊಟೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಚೆರ್ಕೆ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಚಡ್ ಉಲಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲೆ. ಗೆಲ್ಲೆ-ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಟಾಯೆವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲಿ ಮೊಟಾಯೆವಿಶಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಸುರು ಜಾವ್ನ್, ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚಿ ವಿಧಾನಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಮೊಟಾಯ್ ದೆಂವ್ತಲಿ ತರೀ, ಇಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಡ್ತಲಿ. “ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕುಡಿಚೆಂ ರಚನ್ ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಬಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಟೀಕಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್’ಚ್ ಗೌರವ್ ಆಸಾ.”

ಆಪ್ಣಾಚಿ ಟೀಕಾ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.