ಪೊಲೀಸ್ ಸೋನಾಕ್ಷಿ!

Wednesday 1 Nov 2017 7:27pm
ಪೊಲೀಸ್ ಸೋನಾಕ್ಷಿ!
 

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ. ಸಾಂಕ್ಳಿ ಹಂತಕಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ಘೂಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಶಾತಿ ದಾಕಯ್ತಲೆಂ. ನಿಖಿಲ್ ಅಡ್ವಾಣಿ ಆನಿಂ ರಂಜಿತ್ ತಿವಾರಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಿನಿಮಾಕ್ ’ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಠರಾಯ್ಲಾಂ.

ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ಮನಾಲಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನಿಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಹಿಂವ್ ಆನಿಂ ಥಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊಗಿಂ ಥಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.