ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ’ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್-2017' ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Sunday 17 Sep 2017 6:17pm
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ’ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್-2017' ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಕಾ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್-2017' ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಸದಾಂತ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಸಂಸದ್ ಕೀತ್ ವಾಝ್ ಹಾಣೆಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ದೇಖ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೀತ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿಯಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸಾ. 

ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ಏಕ್ ನಟ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ್, ನಿರೂಪಕ್ ಆನಿಂ ಗಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.