ವೇದಿರ್ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಸುನಿಧಿಚೆಂ 'ರೊಕಿಂಗ್' ಪ್ರದರ್ಶನ್

Wednesday 13 Sep 2017 8:49pm
ವೇದಿರ್ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಸುನಿಧಿಚೆಂ 'ರೊಕಿಂಗ್' ಪ್ರದರ್ಶನ್
 

ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ, ಕಿತೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆನಿಂ ಖಂಯ್ ವಚುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆರ್ ಕಾಳ್ಜಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ವಿಶೆವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಉದಾಹರಣ್ ಜಾಂವ್ನಾಸಾ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್. 

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಿ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕ್ಲಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ’ಬೇಬಿ ಬಂಪ್’ ಘೇವ್ನ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುನಿಧಿಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲೊ. 

ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸುನಿಧಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ – “ಸಕ್ಕಡ್ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಪರಿಂ ಹಾಂವ್’ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ತಾಂ. ಪೂಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ”. ಸುನಿಧಿ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣುನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಅಭಿಮಾನಿ ತಿಕಾ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಆಸಾತ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.